Implementácia jednotnej klasifikácie ubytovacích zariadení Hotelstars Union na Slovensku naberá reálne kontúry

V dňoch 13.-14. 5. 2024 sa uskutočnilo jarné stretnutie hotelierov s názvom HORECA konferencia – Set Up The Future. Súčasťou odborného podujatia boli diskusie zamestnávateľov združených v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) so zástupcami ministerstva o aktuálnych témach a výzvach v segmente domáceho gastra, hotelierstva a cestovného ruchu. Stakeholderi spoločne so zástupcami novovzniknutého Ministerstva cestovného ruchu a športu SR (MCRaŠ SR) zároveň pri tejto príležitosti predstavili spoločnú iniciatívu jednotnej klasifikácie ubytovacích zariadení Hotelstar Union na Slovensku.

Prebiehajúca digitálna a zelená transformácia spoločnosti, nové trendy či aktivita zahraničných konkurentov. To sú len niektoré premenné, ktoré musia slovenskí zamestnávatelia v oblasti cestovného ruchu zohľadňovať pri svojej činnosti, pokiaľ chcú udržať krok s okolitým svetom a udržať si svojich zákazníkov. Štandardizácia a jednotný prístup k požiadavkám kladeným na ubytovacie zariadenia by hotelierom v praxi zabezpečila väčšiu prehľadnosť o aktuálnych nárokoch. Základná vyhláška č. 277/2008 Z.z., ktorá definovala klasifikačné znaky jednotlivých ubytovacích zariadení, je však na Slovensku zrušená už viac ako tri roky. V praxi to znamená, že chýba návod klasifikácie ubytovacích zariadení, čo znamená, že ani počet hviezdičiek nie je zárukou kvality. „Požiadavky na úroveň vybavenia sa v HoReCa sektore dynamicky menia. Dlhodobo preto upozorňujeme na nevyhnutnosť zásadnej úpravy legislatívy, ktorá by upravovala klasifikačné kritériá ubytovacích zariadení tak, aby ich bolo možné pravidelne aktualizovať,“ vysvetľuje generálny manažér AHRS, Martin Novotný. Ten zároveň upozorňuje, že domáci a zahraniční návštevníci, ktorí využívajú služby slovenských ubytovacích zariadení, majú dnes bohaté skúsenosti z európskych a svetových hotelov a vedia posúdiť úroveň a kvalitu poskytovaných služieb. „Práve z tohto dôvodu dlhodobo apeluje na zavedenie jednotného klasifikačného systému Hotelstars Union (HSU), ktorý je stabilne ukotvený už v devätnástich európskych krajinách, pričom jeho súčasťou je viac ako 22-tisíc klasifikovaných hotelov v členských krajinách Európskej únie. Ide o typický príklad iniciatívy „zdola“, a preto tu európska komisia nedefinuje žiadne ďalšie smernice a ani direktívy. Akceptuje nastavený systém, ktorý navrhol sektor,“ pokračuje Novotný.

V programovom vyhlásení vlády je zakotvené, že vláda sa zasadí o vytvorenie moderného systému kategorizácie ubytovaní. Jednou z kľúčových priorít novovzniknutého ministerstva cestovného ruchu a športu je rozvoj domáceho cestovného ruchu, a teda aj s ním súvisiaca implementácia jednotnej klasifikácie HSU na Slovensku. „Cestovný ruch je globálne odvetvie, pričom 40% hostí na Slovensko prichádza zo zahraničia. Jednou z priorít ministerstva cestovného ruchu a športu je vytvárať podmienky a nástroje, aby sa tento podiel zahraničných hostí zvýšil v dlhodobom horizonte na 60%. Zabezpečenie garancie porovnateľnej kvality, ktorá obstojí v konkurencii s európskym štandardom, vnímame ako jednu z podmienok na dosiahnutie tohto cieľa. Hľadáme vhodné cesty, ako zabezpečiť nielen implementáciu, ale aj dlhodobú udržateľnosť takýchto systémov za účasti profesijných združení, ktoré sa na tvorbe a aktualizácií takýchto nástrojov podieľajú,“ konštatuje Marek Harbuľák, štátny

tajomník MCRaŠ SR. AHRS už krátko po vzniku ministerstva predložila rezortu svoj prvý návrh vízie implementácie HSU štandardov na Slovensku. „V rámci pracovnej skupiny aktívne komunikujeme predovšetkým s kolegami z okolitých krajín ako sú Česko, Maďarsko, Rakúsko či Slovinsko, pričom sa zaujímame predovšetkým o nastavenie jednotlivých procesov, legislatívne úpravy aj samotné hodnotenie s odstupom času po implementácii. Naším cieľom je spoločne s ministerstvom pripraviť skutočne funkčnú a efektívnu klasifikáciu. Jasné a uchopiteľné pravidlá zvyšujú kvalitu podnikateľského prostredia,“ doplnila Veronika Šiklová, generálna manažérka RESIDENCE HOTEL & CLUB Donovaly, ktorá je zároveň členkou prezídia AHRS.

AHRS sa spolu s rezortom cestovného ruchu zhodli, že pracovná skupina pripraví pre ministerstvo podklady na legislatívny návrh. Aktuálne už zbiera vstupné dáta a informácie z okolitých krajín. Spoločným cieľom je, aby výsledná právna úprava upravovala podmienky pre všetky typy ubytovacích zariadení. „V súčasnosti máme upravenú aktualizáciu kritérií platnú pre nadchádzajúce obdobie 2025-2030. Znamená to, že máme optimálny čas na spustenie celého procesu,“ vysvetľuje Anna Šenková, vedúca katedry turizmu a hotelového manažmentu na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity, ktorá je súčasťou pracovnej skupiny. Tá má na starosti implementáciu jednotnej klasifikácie vychádzajúcej z katalógov HSU. Po príprave legislatívneho návrhu príde na rad medzirezortné pripomienkové konanie. Okrem platnosti certifikátov či finančných nákladov, musí rezort cestovného ruchu transponovať kritériá a otestovať ich virtuálne v národných podmienkach. „Funkčná, odborná diskusia a kvalitná spolupráca je základom úspešného sociálneho dialógu,“ vysvetľuje Novotný. Dodáva, že rokovania medzi pracovnou skupinou pre implementáciu HSU na Slovensku a samotným ministerstvom sú na vysokej úrovni.

(V Senci, 14. 5. 2024)

 

Zdieľať článok:

Neprehliadnite