Článok I.
Základné ustanovenia

Asociácia hotelov a reštaurácii Slovenska je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou organizáciou s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky založenou v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „asociácie“).

Sídlom Asociácie je Bajkalská 25, 827 18 Bratislava – Ružinov.

Asociácia združuje fyzické alebo právnické osoby (v prípade právnickej osoby tvorenej samostatnými organizačnými jednotkami je každá organizačná jednotka samostatným členom, tzv. kolektívne členstvo), ktoré pôsobia v hotelierstve alebo v gastronómii na území Slovenskej republiky.

Článok II.
Základné princípy

1. Cieľom Asociácie je podporovať členov v ich podnikateľskej činnosti, zvyšovať ich profesionálnu prestíž, zastupovať ich záujmy, formovať verejnú mienku a názory riadiacich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a samospráve v oblasti slovenského hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu. Na plnenie týchto cieľov môže Asociácia pre svojich členov vytvárať vzorové odporúčania a uzatvárať dohody.

2. Asociácia najmä:

a) zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným a miestnym orgánom štátnej správy a samosprávy, navrhuje, iniciuje a spolupôsobí pri tvorbe legislatívnych a hospodárskych opatrení pre oblasť hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu;
b) podporuje dobré meno slovenského hotelierstva a gastronómie, vypracúva zásady a odporúčania pre poskytovanie služieb s osobitným dôrazom na zachovanie tradičných hodnôt hotelierstva a gastronómie, vrátane ich upevňovania v povedomí ľudí. Pre dosiahnutie týchto účelov poskytuje svojim členom odbornú pomoc a poradenské služby;
c) zabezpečuje informovanosť svojich členov tým, že sústreďuje a spracúva informácie o hotelierstve, gastronómii a cestovnom ruchu;
d) koordinuje záujmy svojich členov, podporuje ich spoluprácu v obchodnej a propagačnej činnosti a sprostredkuje komunikáciu s verejnosťou;
e) zastupuje záujmy svojich členov v medzinárodných mimovládnych organizáciách hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu, spolupracuje so zahraničnými zväzmi hotelov a reštaurácií;
f) rôznymi spôsobmi dbá o záujmy a zastupuje záujmy riadnych členov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy osôb na povolanie v hotelierstve, v gastronómii a v cestovnom ruchu, a to tak na celoštátnej úrovni ako aj na regionálnej úrovni; predovšetkým vyvíja aktivity pri tvorbe vzdelávacích programov pre oblasť hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu, spolupracuje so strednými odbornými školami, vysokými školami a vzdelávacími inštitúciami, formuluje požiadavky zamestnávateľov na počty študentov a absolventov, spolupodieľa sa na vytváraní podmienok pripravenosti osôb pre prax v oblasti hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu, spolupôsobí pri akreditácií odborných škôl a ďalších foriem celoživotného vzdelávania;
g) organizuje vzdelávacie programy pre pracovníkov v hotelierstve, gastronómii a cestovnom ruchu, organizuje zahraničné stáže a výmenné programy;
h) spolupracuje s dodávateľmi tovarov a služieb pre hotelové a reštauračné zariadenia a s inými odbornými združeniami pôsobiacimi v oblasti hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu;
i) koordinuje a zabezpečuje účasť na medzinárodných výstavách cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie;
j) združuje finančné prostriedky za účelom propagácie slovenského hotelierstva a gastronómie doma i v zahraničí;
k) poskytuje pomoc a poradenstvo pri vydávaní odbornej literatúry a časopisov z oblasti hotelierstva a gastronómie;
l) vytvára predpoklady pre plnenie cieľov štátnej politiky v oblasti cestovného ruchu;
m) spolupodieľa sa na zefektívňovaní štátnej politiky v prospech členov Asociácie

3. Asociácia nenahrádza riadiace štruktúry, ani nezasahuje do priamej činnosti svojich členov.

4. Asociácia je kolektívnym členom občianskych združení a komôr.

Článok III.
Členstvo

1. V Asociácii sú možné tieto formy členstva:

a) riadnym členom môže byť fyzická alebo právnická osoba (v prípade právnickej osoby tvorenej samostatnými organizačnými jednotkami, či už s plnou alebo čiastočnou právnou subjektivitou, je členom každá samostatná organizačná jednotka tzv. kolektívne členstvo), ktorá pôsobí v hotelierstve alebo v gastronómii, a je reprezentovaná štatutárnym zástupcom, splnomocneným zástupcom alebo osobou poverenou v členskom liste;
b) odborné školy a vzdelávacie inštitúcie pôsobiace v oblasti hotelierstva, gastronómie, resp. cestovného ruchu;
c) garantovaný dodávateľ v zmysle príslušnej Smernice;
d) čestné členstvo v Asociácii možno udeliť fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o rozvoj Asociácie;
e) nezávislá fyzická osoba (občan). Nezávislou fyzickou osobou sa rozumie občan, ktorý súhlasí so stanovami, bol prijatý za člena Asociácie a jeho funkčné (pracovné) zaradenie, či majetkové prepojenie v rámci jeho podnikateľskej činnosti nie je realizované v oblasti cestovného ruchu.

Článok IV.
Vznik a zánik členstva

1. Členstvo v Asociácii podľa Článku III. ods. 1 písm. a) – c) vzniká schválením písomnej prihlášky kandidáta o členstvo Prezídiom. Predpokladom schvaľovania prihlášky kandidáta o členstvo je zaplatenie členských poplatkov zo strany kandidáta o členstvo Asociácii. Členské poplatky, ktorých zaplatenie je predpokladom vzniku členstva v Asociácii, ich konkrétna výška a platobné údaje budú s prihliadnutím na znenie Sadzobníka poplatkov kandidátovi o členstvo zo strany Asociácie oznámené po podaní prihlášky. Ak kandidát o členstvo nezaplatí po podaní prihlášky členské poplatky podľa tohto bodu ani do 30 dní po tom, čo mu Asociácia oznámila ich konkrétnu výšku a platobné údaje, Asociácia nebude viac na túto jeho prihlášku prihliadať.

2. Prijatie nového člena v Asociácii schvaľuje Prezídium Asociácie spravidla na svojom najbližšom zasadnutí nasledujúcom po obdržaní platby členských poplatkov podľa bodu 1. tohto článku. Za účelom posúdenia prihlášky kandidáta o členstvo Prezídiom môže byť príslušný kandidát pozvaný k prerokovaniu svojej prihlášky. Ak Prezídium prihlášku kandidáta o členstvo po prerokovaní na svojom zasadnutí neschváli, vráti Asociácia (napr. bankovým prevodom) kandidátovi o členstvo peňažné prostriedky, ktoré od neho prijala podľa bodu 1. tohto článku, a to spravidla v lehote 30 dní od prijatia rozhodnutia Prezídia o neschválení prihlášky.

3. Členstvo v Asociácii zaniká nasledovnými spôsobmi:

a) vystúpením – dňom oznámenia Prezídiu o jeho vystúpení;
b) zrušením – členstvo sa ruší vtedy, keď ani po písomnej výzve a poskytnutí dodatočnej 15-dňovej lehoty nedošlo k zaplateniu členského príspevku. O zrušení členstva rozhoduje Prezídium Asociácie dvojtretinovou väčšinou prítomných.
c) vylúčením – člena možno vylúčiť vtedy, ak zásadným spôsobom porušil Stanovy, prípadne iné záväzné interné predpisy a rozhodnutia Asociácie alebo vykazuje správanie nezlučiteľné s členstvom v Asociácii. O vylúčení rozhoduje Prezídium Asociácie dvojtretinovou väčšinou prítomných.
d) zánikom právnickej osoby alebo úmrtím fyzickej osoby, ktorá je členom Asociácie.

4. Vyplatené členské poplatky alebo ich pomerné časti sa zánikom členstva v Asociácii nevracajú. Tým nie je dotknuté právo Asociácie na vymoženie nezaplateného členského poplatku.

5. Zoznam všetkých členov Asociácie vedie Generálny manažér.

6. Členovia Asociácie môžu byť na základe rozhodnutia Prezídia vymenovaní do pracovných skupín.

Článok V.
Práva a povinnosti členov

1. Člen Asociácie má nasledovné práva:

a) voliť a byť volený do orgánov Asociácie, pričom toto právo prislúcha výlučne riadnemu členovi Asociácie;
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov Asociácie, do ktorých bol zvolený alebo vymenovaný;
c) byť informovaný o činnosti Asociácie;
d) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach, ktorých organizátorom je Asociácia (bezodplatne alebo po uhradení Asociáciou stanoveného vstupného poplatku);
e) predkladať ktorémukoľvek orgánu Asociácie návrhy, podnety a sťažnosti k ich činnosti;
f) požadovať spolu s ostatnými riadnymi členmi zvolanie Mimoriadneho valného zhromaždenia Asociácie v súlade s Článkom VII. ods. 3, pričom toto právo prislúcha len riadnym členom Asociácie;
g) počas trvania členstva v Asociácii uvádzať na svojich webových stránkach a ďalších propagačných materiáloch logo Asociácie.

2. Člen Asociácie má nasledovné povinnosti:

a) aktívne sa zúčastňovať činností v orgánoch Asociácie, do ktorých bol zvolený, príp. vymenovaný a na ktoré bol riadne pozvaný;
b) plniť prevzaté úlohy, niesť za ne zodpovednosť a podávať správy o ich výsledkoch kompetentnému orgánu Asociácie;
c) zaplatiť Asociácii členský príspevok riadne a včas v súlade s vystavenou faktúrou. Členský príspevok sa považuje za zaplatený dňom jeho pripísania na bankový účet Asociácie;
d) dodržiavať stanovy, prípadne iné záväzné interné predpisy a rozhodnutia Asociácie;
e) nahlásiť zmeny údajov uvedených v prihláške za člena Asociácie, prípadne v členskom liste;
f) v prípade zániku členstva v Asociácii vrátiť Asociácii certifikát o členstve a odstrániť zo všetkých propagačných materiálov, budov a z webovej stránky logo Asociácie.

Článok VI.
Orgány Asociácie

1. Orgánmi Asociácie sú:

a) Valné zhromaždenie;
b) Prezídium;
c) Prezident;
d) Generálny manažér;
e) Dozorná rada;
f) Krajské sekcie;
g) Vzdelávacia sekcia.

2. Orgány Asociácie rokujú podľa Rokovacieho poriadku.

3. Dôsledkom zániku funkcie zástupcu člena môže byť zánik funkcie člena voleného orgánu Asociácie, o čom rozhoduje dvojtretinovou väčšinou všetkých členov Prezídium.

Článok VII.
Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Asociácie a tvoria ho všetci riadni členovia Asociácie (Článok 3 ods. 1 písm. a)). Na Valné zhromaždenie možno prizvať aj členov Asociácie podľa Článku 3 ods. 1 písm. b) až d) a fyzické a právnické osoby, ktoré nie sú členmi Asociácie, ak to vyžaduje predmet rokovania, a to na základe rozhodnutia Prezídia.

2. Riadne Valné zhromaždenie spravidla zasadá 2-krát ročne. Zvoláva ho Prezident Asociácie po schválení v Prezídiu. Ak Prezidenta niet, môže tak postupom podľa predchádzajúcej vety urobiť niektorý z viceprezidentov v súlade s článkom IX., bodom 1 týchto stanov. Ak postup podľa predchádzajúcich viet tohto bodu nie je možný z dôvodu nedostatočného počtu členov Prezídia, môže zvolať Valné zhromaždenie ktorýkoľvek člen Prezídia aj bez schválenia v Prezídiu. Ak členov Prezídia niet, môže zvolať Valné zhromaždenie Generálny manažér. Ak však niet ani Generálneho manažéra, Valné zhromaždenie zvoláva ktorýkoľvek riadny člen Asociácie.

3. Ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina riadnych členov alebo Predseda dozornej rady v rámci výkonu kompetencií Dozornej rady upravených v týchto Stanovách alebo dvojtretinová väčšina členov Prezídia, Prezident Asociácie zvolá Mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najskôr v 10-ty a najneskôr v 30-ty deň od obdržania žiadosti.

4. Riadne a Mimoriadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov Asociácie.

5. Prezident Asociácie zvoláva Náhradné valné zhromaždenie v prípade, že Valné zhromaždenie zvolané podľa ods. 1 až 3 tohto Článku nie je uznášaniaschopné. Náhradné valné zhromaždenie sa koná najneskôr do 24 hodín od zistenia, že pôvodne zvolané Valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných riadnych členov Asociácie; to neplatí v prípade prijímania rozhodnutí o zmene Stanov a o zániku Asociácie. Ak Náhradné Valné zhromaždenie nemôže zvolať Prezident, 1. viceprezident ani 2. viceprezident, môže zvolať Náhradné Valné zhromaždenie ktorýkoľvek člen Prezídia. Ak členov Prezídia niet, môže zvolať Náhradné Valné zhromaždenie Generálny manažér. Ak však niet ani Generálneho manažéra, Náhradné Valné zhromaždenie zvoláva ktorýkoľvek riadny člen Asociácie.

6. Valné zhromaždenie:

a) schvaľuje stanovy Asociácie, Volebný poriadok a Rokovací poriadok a ich zmeny;
b) volí a odvoláva Prezidenta na funkčné obdobie 3 rokov, je však oprávnené ho aj odvolať pred uplynutím funkčného obdobia;
c) volí 8 členov Prezídia na funkčné obdobie 3 rokov, je však oprávnené ich aj odvolať pred uplynutím funkčného obdobia;
d) volí náhradníkov do Prezídia za členov Prezídia podľa písm. c), a to podľa počtu nimi získaných hlasov vo voľbách do Prezídia na funkčné obdobie 3 rokov, je však oprávnené ich aj odvolať pred uplynutím funkčného obdobia;
e) volí a odvoláva 3 členov do Dozornej rady na funkčné obdobie 3 rokov, je však oprávnené ich aj odvolať pred uplynutím funkčného obdobia;
f) volí náhradníkov podľa počtu nimi získaných hlasov vo voľbách do Dozornej rady na funkčné obdobie 3 rokov, je však oprávnené ich aj odvolať pred uplynutím funkčného obdobia;
g) na základe návrhu Prezídia rozhoduje o práve členov Prezídia a o práve členov Dozornej rady na odmenu za výkon ich funkcií;
h) na základe návrhu Prezídia rozhoduje o práve predsedov Krajských sekcií a o práve predsedu Vzdelávacej sekcie na paušálne náhrady;
i) rozhoduje o zámeroch a politike Asociácie a schvaľuje ich v programovom vyhlásení;
j) schvaľuje rozpočet Asociácie a jeho čerpanie, vrátane výšky príspevkov;
k) zriaďuje a zrušuje hospodárske subjekty Asociácie;
l) schvaľuje správu o činnosti Asociácie;
m) schvaľuje vznik a zánik členstva Asociácie v medzinárodných a národných organizáciách cestovného ruchu;
n) rozhoduje o zlúčení Asociácie s inou organizáciou v oblasti cestovného ruchu a o zániku Asociácie.
o) v prípade rozhodnutia o zániku Asociácie určuje orgán zodpovedný za majetkové vysporiadanie (likvidátora).

Článok VIII.
Prezídium Asociácie

1. Prezídium je najvyšším výkonným orgánom Asociácie. Plénum Prezídia má 11 členov.

2. Členmi Prezídia sú Prezident, 8 volených členov Prezídia, jeden zástupca Krajských sekcií a jeden zástupca Vzdelávacej sekcie.

3. Členovia Prezídia zvolení v súlade s článkom VII., bodom 6, písm. c) si na prvom zasadnutí Prezídia tajnou voľbou spomedzi seba nadpolovičnou väčšinou týchto členov zvolia 1. viceprezidenta a 2. viceprezidenta. V prípade nezvolenia ktoréhokoľvek z viceprezidentov sa voľba viceprezidenta opakuje na najbližšom zasadnutí Prezídia Asociácie.

4. Členom Prezídia za Krajské sekcie sa na funkčné obdobie 3 rokov stáva predseda niektorej z Krajských sekcií, ktorého si spomedzi seba zvolia predsedovia Krajských sekcií v súlade s článkom XIa. bodom 9. Stratou postavenia predsedu Krajskej sekcie pred uplynutím funkčného obdobia podľa prvej vety zaniká členovi Prezídia za Krajské sekcie aj výkon funkcie člena Prezídia.

5. Členom Prezídia za Vzdelávaciu sekciu sa stáva predseda tejto sekcie, ktorý bol za predsedu zvolený jej členmi. Stratou postavenia predsedu Vzdelávacej sekcie zaniká členovi Prezídia za Vzdelávaciu sekciu aj výkon funkcie člena Prezídia.

6. Člen Prezídia za Krajské sekcie a člen Prezídia za Vzdelávaciu sekciu sa od dátumu svojho zvolenia stáva povereným členom Prezídia Asociácie.

7. V prípade, ak sa 1. viceprezident alebo 2. viceprezident písomne vzdá výkonu svojej funkcie, doplní Prezídium na svojom zasadnutí, na ktorom viceprezidentovi zaniká výkon jeho funkcie v zmysle bodu 13 tohto článku, zvyšného člena Prezídia zo zvolených náhradníkov. Následne na mimoriadnej schôdzi Prezídia oprávnení členovia Prezídia vrátane doplneného člena Prezídia, zvolia nového 1. viceprezidenta alebo 2. viceprezidenta spôsobom stanoveným v bode 3. tohto článku. Obdobne pri najbližšom zasadnutí Prezídia sa postupuje aj v prípade, ak 1. viceprezidentovi alebo 2. viceprezidentovi zanikne funkcia aj inak ako vzdaním sa jej výkonu (napr. smrťou).

8. V prípade personálnych zmien v Prezídiu týkajúcich sa súčasne menej ako polovice členov Prezídia volených v súlade s článkom VII., bodom 6, písm. c), doplní Prezídium na požadovaný počet členov z náhradníkov. Návrh na ich menovanie za členov Prezídia predloží na dodatočné schválenie Valnému zhromaždeniu na najbližšom zasadnutí Riadneho Valného zhromaždenia. Ak počet náhradníkov nie je postačujúci, zvolí Prezídium za dočasného člena Prezídia ktoréhokoľvek riadneho člena Asociácie, a to až do konania najbližšieho zasadnutia Riadneho valného zhromaždenia. V prípade, ak sa personálna zmena v Prezídiu týka súčasne aspoň polovice členov Prezídia volených v súlade s článkom VII., bodom 6, písm. c), uskutoční sa nová voľba členov Prezídia na Valnom zhromaždení v súlade s článkom VII. ods. 6 písm. c) Stanov, ktoré Prezident zvolá tak, aby sa konalo do 30 dní odo dňa, keď nastal dôvod na jeho zvolanie.

9. Ak sa výkonu funkcie člena Prezídia vzdá alebo funkcia člena Prezídia inak zanikne zástupcovi Krajských sekcií alebo zástupcovi Vzdelávacej sekcie, orgány príslušné podľa týchto stanov sú povinné bezodkladne, najneskôr do 45 dní od zániku funkcie člena Prezídia, zvoliť nového člena Prezídia.

10. Prezídium je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastní aspoň nadpolovičná väčšina jeho členov.

11. Pracovné porady Prezídia sa konajú minimálne raz za 2 mesiace. Rokovania Prezídia riadi Prezident, v jeho neprítomnosti niektorý z viceprezidentov, prípadne Prezidentom osobitne poverený iný člen Prezídia.

12. Prezídium Asociácie najmä:

a) schvaľuje miesto a čas konania riadneho Valného zhromaždenia;
b) vypracúva návrhy zamerania činnosti Asociácie, návrh rozpočtu a predkladá ich na rokovanie Valnému zhromaždeniu;
c) zabezpečuje realizáciu uznesení Valného zhromaždenia;
d) na svojich poradách prijíma uznesenia;
e) schvaľuje všetky právne úkony predložené Prezidentom alebo Generálnym manažérom;
f) rozhoduje o členstve v Asociácii;
g) rozhoduje o zániku funkcie člena vo volenom orgáne Asociácie v dôsledku zániku funkcie zástupcu člena v zmysle článku VI., bodu 3 Stanov, a to dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých svojich členov;
h) schvaľuje návrh Prezidenta na vymenovanie alebo odvolanie Generálneho manažéra Asociácie;
i) prideľuje úlohy Generálnemu manažérovi v súlade s uzneseniami prijatými orgánmi Asociácie a za účelom plnenia úloh Asociácie;
j) iniciuje zakladanie pracovných skupín, menuje a odvoláva ich predsedov;
k) hospodári s majetkom Asociácie;
l) rozhoduje po predchádzajúcom schválení Dozornou radou o nevyhnutných zmenách rozpočtu, ktorý bol riadne schválený Valným zhromaždením;
m) vykonáva práva a povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom Asociácie;
n) rozhoduje po predchádzajúcom schválení Dozornou radou o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu Asociácie v kalendárnom roku, v ktorom nebol riadne schválený rozpočet Valným zhromaždením podľa Článku VII, ods. 6, písm. j) Stanov, a to do maximálnej výšky 75 % schváleného rozpočtu predchádzajúceho kalendárneho roka (rozpočtové provizórium);
o) vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia hospodárskeho subjektu, rozhoduje o organizačných zmenách hospodárskych subjektov, vrátane zmien zakladateľských listín, menuje a odvoláva funkcionárov hospodárskych subjektov a schvaľuje, mení a vypovedá zmluvy o výkone funkcie.

13. V prípade, že sa člen Prezídia písomne vzdá svojej funkcie člena Prezídia, výkon jeho funkcie zaniká dňom prerokovania vzdania sa jeho funkcie na najbližšom zasadnutí Prezídia, ak tieto stanovy neustanovujú inak.

14. Ak tak rozhodne Valné zhromaždenie, členovia Prezídia majú počas obdobia uvedeného v rozhodnutí Valného zhromaždenia za výkon svojej funkcie právo na odmenu. Výšku odmeny alebo spôsob jej určenia po rozhodnutí Valného zhromaždenia stanoví osobitným interným predpisom Prezídium Asociácie.

Článok IX.
Prezident Asociácie

1. Prezident Asociácie je štatutárnym orgánom Asociácie. Prezident koná v mene Asociácie a zastupuje ju navonok. Prezidenta v jeho neprítomnosti na základe týchto stanov zastupuje 1. viceprezident, a v prípade jeho neprítomnosti 2. viceprezident. Ak Prezidenta ani viceprezidentov niet, koná za Asociáciu iný člen Prezídia.

2. Do pôsobnosti Prezidenta Asociácie patrí:

a) zvoláva a riadi zasadnutia Prezídia;
b) zvoláva zasadnutia ostatných orgánov Asociácie a riadi ich priebeh, pokiaľ tieto stanovy neurčujú inak;
c) predkladá správy a koordinuje prípravu materiálov potrebných pre činnosť a zasadnutia ostatných orgánov Asociácie;
d) koordinuje činnosť členov Prezídia;
e) je zodpovedný za plnenie programových cieľov Asociácie;
f) koná a podpisuje všetky právne úkony Asociácie po ich predchádzajúcom schválení v Prezídiu, a to takým spôsobom, že k názvu Asociácie uvedie označenie svojej funkcie a pripojí svoj vlastnoručný podpis;
g) v prípade, že je potrebné rozhodnúť alebo konať v neodkladnej veci, je oprávnený vyžiadať si vopred per rollam súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Prezídia;
h) schvaľovať zápisy z Valného zhromaždenia a zasadnutia Prezídia;
i) za podmienok určených Stanovami zvolávať Riadne, Mimoriadne a Náhradné valné zhromaždenie;
j) stanovuje okruh zamestnancov Asociácie;
k) riadi prácu Generálneho manažéra.

3. Ak sa Prezident písomne vzdá svojej funkcie, je povinný zvolať Riadne Valné zhromaždenie Asociácie, ktorého bodom programu je voľba nového Prezidenta Asociácie, tak, aby sa toto Valné zhromaždenie konalo najneskôr 3 mesiace odo dňa, kedy Prezident doručil vzdanie sa funkcie buď niektorému z viceprezidentov alebo ak ich niet, tak inému členovi Prezídia. Účinnosť vzdania sa funkcie Prezidenta nastáva otvorením schôdze Valného zhromaždenia. Ak Prezident nezvolá Valné zhromaždenie do 15 dní odo dňa, kedy Prezident doručil vzdanie sa funkcie, je oprávnená ho zvolať aj osoba, ktorej Prezident doručil vzdanie sa funkcie.

Článok X.
Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom Asociácie. Tvoria ju 3 členovia, volení Valným zhromaždením na obdobie 3 rokov.

2. Členovia Dozornej rady zvolení v súlade s Článkom VII. ods. 6) písm. e) Stanov si na prvom zasadnutí tajnou voľbou nadpolovičnou väčšinou všetkých členov zvolia Predsedu.

3. V prípade, ak sa Predseda písomne vzdá výkonu svojej funkcie, čoho dôsledkom je aj zánik jeho členstva vo volenom orgáne, doplní Dozorná rada chýbajúceho člena z náhradníkov a následne zvolí nového Predsedu spôsobom stanoveným v ods. 2 tohto Článku;

4. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastní aspoň nadpolovičná väčšina jej členov.

5. Rokovania Dozornej rady riadi Predseda. Zasadnutia Dozornej rady zvoláva najmenej raz ročne.

6. Predseda riadi činnosť Dozornej rady v súlade s rozhodnutiami Valného zhromaždenia, ktorému zodpovedá za svoju činnosť. Predseda Dozornej rady má právo zúčastňovať sa zasadaní Prezídia s právom poradného hlasu.

7. Predseda je oprávnený v rámci výkonu kompetencií Dozornej rady upravených v týchto Stanovách dať po predchádzajúcom schválení v Dozornej rade podnet na zvolanie Mimoriadneho valného zhromaždenia v súlade s Článkom VII. ods. 3 Stanov.

8. Do pôsobnosti Dozornej rady patrí najmä:

a) v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonávať kontrolu hospodárenia a účelného využívania prostriedkov Asociácie pri rešpektovaní zásad hospodárnosti;
b) predkladať správy a odporúčania Valnému zhromaždeniu a Prezídiu;
c) vykonávať previerku účtovníctva a ročných účtovných výkazov;
d) kontrolovať dodržiavanie Stanov, plnenie uznesení Valného zhromaždenia a Prezídia;
e) v prípade personálnych zmien v Dozornej rade týkajúcich sa súčasne menej ako polovice volených členov, doplní Dozornú radu na požadovaný počet členov z náhradníkov. Ich menovanie predloží na schválenie na najbližšom zasadnutí Valného zhromaždenia. Ak počet náhradníkov nie je postačujúci, zvolí za dočasného člena Dozornej rady ktoréhokoľvek riadneho člena Asociácie, a to až do konania najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia. V prípade, ak sa personálna zmena v Dozornej rade týka súčasne viac ako polovice volených členov uskutoční sa nová voľba členov Dozornej rady Valným zhromaždením v súlade s Článkom VII. ods. 6 Stanov;
f) vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu a navrhovať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov;
g) spolurozhodovať s Prezídiom tak o nevyhnutných zmenách rozpočtu, ktorý bol riadne schválený Valným zhromaždením, ako aj v prípade čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu Asociácie v kalendárnom roku, v ktorom nebol riadne schválený rozpočet Valným zhromaždením podľa Článku VII, ods. 6 Stanov písm. j), a to do maximálnej výšky 75 % schváleného rozpočtu predchádzajúceho kalendárneho roka (rozpočtové provizórium);

9. Členovia Dozornej rady sú povinní vykonávať svoje právomoci s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, s ktorými sa oboznámili pri výkone svojej funkcie.

10. V prípade personálnych zmien týkajúcich sa členstva v Dozornej rade platia ustanovenia čl. VIII ods. 8 stanov primerane.

11. Ak tak rozhodne Valné zhromaždenie, členovia Dozornej rady majú počas obdobia uvedeného v rozhodnutí Valného zhromaždenia za výkon svojej funkcie právo na odmenu. Výšku odmeny alebo spôsob jej určenia po rozhodnutí Valného zhromaždenia stanoví osobitným interným predpisom Prezídium Asociácie.

Článok XI.
Generálny manažér

1. Na čele sekretariátu je Generálny manažér, ktorý je plateným funkcionárom Asociácie.

2. Funkcia Generálneho manažéra je obsadzovaná prostredníctvom výberového konania, ktoré uskutočňuje Prezident. Výsledok výberového konania vyhlasuje Prezident.

3. Návrh zmluvy o výkone funkcie Generálneho manažéra schvaľuje Prezídium.

4. Generálneho manažéra odvoláva Prezídium dvojtretinovou väčšinou všetkých členov.

5. Generálny manažér najmä:

a) zúčastňuje sa zasadnutí Prezídia, Dozornej rady a Valného zhromaždenia bez práva hlasovať. Tým však nie je dotknuté právo hlasovať ako riadny člen Asociácie vykonávajúci funkciu Generálneho manažéra;
b) predkladá Prezidentovi návrhy na personálne zmeny týkajúce sa zamestnancov Asociácie, ktorých činnosť riadi;
c) zabezpečuje plnenie úloh, ktoré mu pridelí Prezídium v súlade s Článkom VIII., ods. 12, písm. i);
d) zabezpečuje administratívne práce Asociácie a riadi ostatných zamestnancov Asociácie;
e) zodpovedá za vedenie evidencie členov Asociácie a prehľadov o platení členských príspevkov;
f) pripravuje materiály na rokovanie orgánov Asociácie, vedie agendu hospodárenia Asociácie, zodpovedá za finančné operácie, tvorbu a dodržiavanie rozpočtu, za archiváciu všetkých dokladov i za ďalšie úlohy v zmysle náplne práce;
g) pri výkone svojej činnosti sa riadi pokynmi Prezidenta v súlade s článkom IX., bodom 2., písmeno k).

6. Generálny manažér je oprávnený zabezpečovať plnenie svojich úloh aj prostredníctvom tretích osôb, a to na základe platne uzatvorených zmlúv na výkon konkrétnej činnosti, po ich predchádzajúcom schválení Prezídiom.

Článok XIa.
Sekcie Asociácie

1. Asociácia sa vnútorne člení na sekcie založené na teritoriálnom princípe (8 Krajských sekcií) a na účelovom princípe (Vzdelávacia sekcia).

2. Sekcie uvedené v bode 1 tohto článku nemajú vlastnú právnu subjektivitu.

3. V rámci Krajských sekcií sa prezentujú a obhajujú záujmy riadnych členov Asociácie v regiónoch, v ktorých títo členovia pôsobia a podnikajú, alebo v osobitne stanovených oblastiach, a to v súlade s programovým vyhlásením Asociácie podľa čl. VII, bod 6., písmeno i) a v súlade s prijatými uzneseniami Prezídia podľa článku VIII., bod 12., písmeno d).

4. Činnosť sekcii koordinuje Prezident, v prípade poverenia Prezidentom túto činnosť vykonáva Generálny manažér.

5. Členom Krajskej sekcie je člen Asociácie podľa článku III., bod 1., písmeno a), ktorý má v príslušnom kraji umiestnenú prevádzkareň. Ak má riadny člen Asociácie prevádzkarne vo viacerých krajoch Slovenskej republiky (kolektívny člen podľa článku I. bodu 3. stanov), za člena príslušnej Krajskej sekcie sa považuje prevádzka nachádzajúca sa v danom kraji, zaregistrovaná v členskej databáze Asociácie. Každý člen Krajskej sekcie má na účely hlasovania na zasadnutí Krajskej sekcie jeden hlas.

6. Na zasadnutí Krajskej sekcie sa môžu, na základe pozvania Krajskej sekcie, ktorá uskutočňuje svoje zasadnutie, zúčastniť aj iní členovia Asociácie, ktorí nepatria do tejto Krajskej sekcie. Takíto členovia Asociácie však na zasadnutí Krajskej sekcie, ktorej nie sú členmi, nemajú hlasovacie práva.

7. Krajské sekcie si volia zo svojich radov predsedu na funkčné obdobie 4 rokov, ale sú oprávnené ho svojim hlasovaním aj odvolať pre uplynutím funkčného obdobia. Predsedom krajskej sekcie sa stáva ten člen Krajskej sekcie, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov hlasujúcej krajskej sekcie. O spôsobe hlasovania (aklamačným alebo tajným spôsobom) rozhodujú prítomní členovia zasadnutia Krajskej sekcie hlasovaním.

8. Žiaden zástupca člena Asociácie nemôže byť predsedom viacerých Krajských sekcií.

9. Predseda Krajskej sekcie sa môže písomne vzdať výkonu svojej funkcie. Vzdanie sa funkcie pre ten prípad doručuje Prezidentovi Asociácie, a ak ho niet, tak osobe, ktorá ho v súlade s článkom IX bod 1. zastupuje. Vzdanie sa funkcie nadobúda účinnosť doručením.

10. Predsedovia Krajských sekcií si spomedzi seba zvolia zástupcu Krajských sekcií do Prezídia. Členom Prezídia za Krajské sekcie sa stáva ten predseda Krajskej sekcie, ktorí získa väčšinu hlasov predsedov Krajských sekcií. O spôsobe hlasovania (aklamačne alebo tajnou voľbou) rozhodnú prítomní predsedovia Krajských sekcií hlasovaním. Zvolený zástupca Krajských sekcií sa od dátumu svojho zvolenia stáva povereným členom Prezídia Asociácie.

11. Členom vzdelávacej sekcie sú členovia podľa článku III., odsek 1, písmeno b) stanov Asociácie.

12. Každý člen vzdelávacej sekcie má pre potreby hlasovania na zasadnutí sekcie jeden hlas. Vzdelávacia sekcia si volí zo svojich radov predsedu a odvoláva ho. Predsedom sa stáva ten člen sekcie, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov sekcie. O spôsobe hlasovania (aklamačne alebo tajným hlasovaním) rozhodujú prítomní členovia zasadnutia Vzdelávacej sekcie. Predseda Vzdelávacej sekcie sa od dátumu svojho zvolenia stáva povereným členom Prezídia Asociácie.

13. Predseda Vzdelávacej sekcie sa môže písomne vzdať výkonu svojej funkcie. Vzdanie sa funkcie pre ten prípad doručuje Prezidentovi Asociácie, a ak ho niet, tak osobe, ktorá ho v súlade s článkom IX bod 1. zastupuje. Vzdanie sa funkcie nadobúda účinnosť doručením.

14. Ak tak rozhodne Valné zhromaždenie, predsedovia Krajských sekcií a predseda Vzdelávacej sekcie majú počas obdobia uvedeného v rozhodnutí Valného zhromaždenia, za výkon svojej funkcie právo na paušálnu odmenu. Výšku odmeny alebo spôsob jej určenia po rozhodnutí Valného zhromaždenia stanoví osobitným interným predpisom Prezídium Asociácie.

Článok XII.
Hospodárenie Asociácie

1. Asociácia je samostatným hospodárskym subjektom. Hospodári podľa rozpočtu riadne schváleným Valným zhromaždením, resp. Prezídiom a Dozornou radou za podmienok určených Stanovami (tzv. rozpočtové provizórium).

2. Príjmami Asociácie sú najmä:

a) príjmy z riadnych členských príspevkov a mimoriadnych členských príspevkov schválených Valným zhromaždením za účelom plnenia osobitných cieľov Asociácie;
b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení;
c) príjmy z výnosov zo služieb poskytovaných za úhradu;
d) príjmy z úrokov;
e) príjmy z grantov, projektov a dotácií;
f) príjmy získané činnosťou vykonávanou za účelom dosiahnutia stanovených cieľov Asociácie;
g) z príjmov z prijatých podielov zaplatenej dane z príjmov.

3. Na plnenie jednotlivých úloh je Asociácia oprávnená získať prostriedky aj z verejných zdrojov.

4. Výdavky Asociácie tvoria všetky náklady spojené s jeho činnosťou, ktoré sú vynaložené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Všetky orgány Asociácie sú povinné dbať, aby bol jeho majetok využívaný čo najhospodárnejšie, v súlade s platnými právnymi predpismi a Stanovami. Dar poskytnutý Asociácii na konkrétny účel môže byť použitý na iný účel len so súhlasom darcu, príp. jeho právneho nástupcu.

6. Asociácia zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom; Členovia Asociácie za záväzky Asociácie ani nezodpovedajú, ani neručia.

7. Valné zhromaždenie v prípade zániku Asociácie s likvidáciou rozhodne o vymenovaní likvidátora a výške jeho odmeny. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie sa rozdelí rovným dielom medzi členov Asociácie.

Článok XIIa.
Rozhodcovská doložka

Všetky spory vzniknuté v budúcnosti medzi Asociáciou a jej členmi, súvisiace s členstvom v Asociácii a z toho plynúcimi právami a povinnosťami vyplývajúcimi napr. z týchto stanov, okrem tých sporov, ktoré vylučuje zákon (§ 1 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z. z.), sa budú riešiť v rozhodcovskom konaní, ak sa Asociácia s členom, s ktorým sa sporí, nedohodne v konkrétnom prípade písomne inak. Rozhodcovským súdom s právomocou riešiť spory podľa tejto doložky je Arbitrážny súd, so sídlom Na Troskách 22, Banská Bystrica 974 01 (ďalej aj ako „Stály rozhodcovský súd“), ktorého zriaďovateľom je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, so sídlom Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 31 826 253. Stály rozhodcovský súd je zapísaný v zozname stálych rozhodcovských súdov MS SR pod por. č. 167.“

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Orgán Asociácie je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov orgánu, ak tieto Stanovy neupravujú inak. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov orgánu, ak tieto Stanovy nestanovujú inak. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Prezidenta, resp. v prípade Dozornej rady Predsedu.

2. Z rokovania každého orgánu Asociácie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje Prezident alebo Predseda Dozornej rady a zapisovateľ.

3. Vo veciach neupravených týmito Stanovami sa postupuje podľa príslušných ustanovení právnych predpisov. V prípade rozporu niektorých ustanovení stanov s platnými právnymi predpismi, stratia tieto ustanovenia účinnosť a budú nahradené ustanoveniami zákonnými. Ak niektoré ustanovenia týchto Stanov nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

4. Asociácia môže zaniknúť:

a) dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia;
b) právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva;
c) zlúčením s iným občianskym združením (právne nástupníctvo).

5. Stanovy schválilo Valné zhromaždenie Zväzu dňa 15.05.2018 v Senci. Týmto dňom nadobúdajú účinnosť.

6. Dodatok č. 1/2020 k stanovám nadobúda účinnosť okamihom jeho schválenia valným zhromaždením.

7. Dodatok č. 1/2021 k stanovám nadobúda účinnosť okamihom jeho schválenia valným zhromaždením.

8. Dodatokč. 2/2021 k stanovám nadobúda účinnosť okamihom jeho schválenia valným zhromaždením.

9. Dodatok č. 1/2022 k stanovám nadobúda účinnosť okamihom jeho schválenia valným zhromaždením.

Neprehliadnite