Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Cieľ a predmet činnosti

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou a odbornou organizáciou, ktorej cieľom je obhajovať spoločné záujmy členských subjektov voči orgánom štátnej správy a iným organizáciám, zvyšovať ich profesionálnu prestíž, ovplyvňovať verejnú mienku a názory riadiacich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a samospráve na slovenské hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch.

Svojimi aktivitami sa asociácia usiluje o profesionálnu úroveň podnikania, o rast kvality poskytovaných služieb v hotelierstve a cestovnom ruchu. V súlade s poslaním asociácia najmä prináša nové poznatky o hotelierstve doma i v zahraničí, pripomienkuje návrhy zákonov a vyhlášok týkajúcich sa hotelierstva a cestovného ruchu, organizuje odborné vzdelávanie pre pracovníkov v hotelierstve, zabezpečuje spoločnú propagáciu členských zariadení na veľtrhoch a výstavách, poskytuje právne a poradenské služby, spolupracuje s masmédiami, kde prezentuje činnosť asociácie a svojich členov, minimálne dvakrát ročne organizuje stretnutia hotelierov s odborným programom.

Asociácia každoročne vyhlasuje prestížnu súťaž Hotelier roka a prináša širokej verejnosti tie najlepšie príklady z praxe.

PB 22-10-18 AHR-Future proof 1333

PB 22-05-17 AHR-Horeca-ZA 0548

1 1

PB 22-10-17 AHR-Future proof 0224

PB 22-10-17 AHR-Future proof 0045