Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Stanovy AHRS

Článok I.

Základné ustanovenia


  1. Asociácia hotelov a reštaurácii Slovenska je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou organizáciou s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky založenou v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „asociácie“).
  2. Sídlom Asociácie je Bajkalská 25, 827 18 Bratislava - Ružinov.
  3. Asociácia združuje fyzické alebo právnické osoby (v prípade právnickej osoby tvorenej samostatnými organizačnými jednotkami je každá organizačná jednotka samostatným členom, tzv. kolektívne členstvo), ktoré pôsobia v hotelierstve alebo v gastronómii na území Slovenskej republiky.

 

Článok II.

Základné princípy


1. Cieľom Asociácie je podporovať členov v ich podnikateľskej činnosti, zvyšovať ich profesionálnu prestíž, zastupovať ich záujmy, formovať verejnú mienku a názory riadiacich orgánov cestovného ruchu v štátnej správe a samospráve v oblasti slovenského hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu. Na plnenie týchto cieľov môže Asociácia pre svojich členov vytvárať vzorové odporúčania a uzatvárať dohody.

2. Asociácia najmä:

a) zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným a miestnym orgánom štátnej správy a samosprávy, navrhuje, iniciuje a spolupôsobí pri tvorbe legislatívnych a hospodárskych opatrení pre oblasť hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu;
b) podporuje dobré meno slovenského hotelierstva a gastronómie, vypracúva zásady a odporúčania pre poskytovanie služieb s osobitným dôrazom na zachovanie tradičných hodnôt hotelierstva a gastronómie, vrátane ich upevňovania v povedomí ľudí. Pre dosiahnutie týchto účelov poskytuje svojim členom odbornú pomoc a poradenské služby;
c) zabezpečuje informovanosť svojich členov tým, že sústreďuje a spracúva informácie o hotelierstve, gastronómii a cestovnom ruchu;
d) koordinuje záujmy svojich členov, podporuje ich spoluprácu v obchodnej a propagačnej činnosti a sprostredkuje komunikáciu s verejnosťou;
e) zastupuje záujmy svojich členov v medzinárodných mimovládnych organizáciách hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu, spolupracuje so zahraničnými zväzmi hotelov a reštaurácií;
f) spolupôsobí pri vytváraní vzdelávacích programov pre oblasť hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu, spolupracuje s odbornými školami a vzdelávacími inštitúciami, formuluje požiadavky na pripravenosť ich absolventov pre prax a spolupôsobí pri akreditácii odborných škôl a ďalších foriem celoživotného vzdelávania;
g) organizuje vzdelávacie programy pre pracovníkov v hotelierstve, gastronómii a cestovnom ruchu, organizuje zahraničné stáže a výmenné programy;
h) spolupracuje s dodávateľmi tovarov a služieb pre hotelové a reštauračné zariadenia a s inými odbornými združeniami pôsobiacimi v oblasti hotelierstva, gastronómie a cestovného ruchu;
i) koordinuje a zabezpečuje účasť na medzinárodných výstavách cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie;
j) združuje finančné prostriedky za účelom propagácie slovenského hotelierstva a gastronómie doma i v zahraničí;
k) poskytuje pomoc a poradenstvo pri vydávaní odbornej literatúry a časopisov z oblasti hotelierstva a gastronómie;
l) vytvára predpoklady pre plnenie cieľov štátnej politiky v oblasti cestovného ruchu;
m) spolupodieľa sa na zefektívňovaní štátnej politiky v prospech členov Asociácie

3. Asociácia nenahrádza riadiace štruktúry, ani nezasahuje do priamej činnosti svojich členov.
4. Asociácia je kolektívnym členom občianskych združení a komôr.


Článok III.

Členstvo


1. V Asociácii sú možné tieto formy členstva:

a) riadnym členom môže byť fyzická alebo právnická osoba (v prípade právnickej osoby tvorenej samostatnými organizačnými jednotkami, či už s plnou alebo čiastočnou právnou subjektivitou, je členom každá samostatná organizačná jednotka tzv. kolektívne členstvo), ktorá pôsobí v hotelierstve alebo v gastronómii, a je reprezentovaná štatutárnym zástupcom, splnomocneným zástupcom alebo osobou poverenou v členskom liste;
b) odborné školy a vzdelávacie inštitúcie pôsobiace v oblasti hotelierstva, gastronómie, resp. cestovného ruchu;
c) garantovaný dodávateľ v zmysle príslušnej Smernice;
d) čestné členstvo v Asociácii možno udeliť fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o rozvoj Asociácie;
e) nezávislá fyzická osoba (občan). Nezávislou fyzickou osobou sa rozumie občan, ktorý súhlasí so stanovami, bol prijatý za člena Asociácie a jeho funkčné (pracovné) zaradenie, či majetkové prepojenie v rámci jeho podnikateľskej činnosti nie je realizované v oblasti cestovného ruchu.

 

Článok IV.

Vznik a zánik členstva


1. Členstvo v Asociácii podľa Článku III. ods. 1 písm. a) – c) vzniká na základe podania písomnej prihlášky kandidátom o členstvo, jej schválením v Prezídiu, a zaplatením členského príspevku podľa aktuálneho Sadzobníka poplatkov.

2. Prijatie nového člena v Asociácii schvaľuje Prezídium Asociácie na svojom najbližšom zasadnutí, a za týmto účelom môže byť príslušný kandidát pozvaný k prerokovaniu svojej prihlášky.

3. Členstvo v Asociácii zaniká nasledovnými spôsobmi:

a) vystúpením – dňom oznámenia Prezídiu o jeho vystúpení;
b) zrušením - členstvo sa ruší vtedy, keď ani po písomnej výzve a poskytnutí dodatočnej 15-dňovej lehoty nedošlo k zaplateniu členského príspevku. O zrušení členstva rozhoduje Prezídium Asociácie dvojtretinovou väčšinou prítomných.
c) vylúčením - člena možno vylúčiť vtedy, ak zásadným spôsobom porušil Stanovy, prípadne iné záväzné interné predpisy a rozhodnutia Asociácie alebo vykazuje správanie nezlučiteľné s členstvom v Asociácii. O vylúčení rozhoduje Prezídium Asociácie dvojtretinovou väčšinou prítomných.
d) zánikom právnickej osoby alebo úmrtím fyzickej osoby, ktorá je členom Asociácie.

4. Vyplatené členské poplatky alebo ich pomerné časti sa zánikom členstva v Asociácii nevracajú. Tým nie je dotknuté právo Asociácie na vymoženie nezaplateného členského poplatku.
5. Zoznam všetkých členov Asociácie vedie Generálny manažér.
6. Členovia Asociácie môžu byť na základe rozhodnutia Prezídia vymenovaní do pracovných skupín.

 

Článok V.

Práva a povinnosti členov


 1. Člen Asociácie má nasledovné práva:

a) voliť a byť volený do orgánov Asociácie, pričom toto právo prislúcha výlučne riadnemu členovi Asociácie;
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov Asociácie, do ktorých bol zvolený alebo vymenovaný;
c) byť informovaný o činnosti Asociácie;
d) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach, ktorých organizátorom je Asociácia (bezodplatne alebo po uhradení Asociáciou stanoveného vstupného poplatku);
e) predkladať ktorémukoľvek orgánu Asociácie návrhy, podnety a sťažnosti k ich činnosti;
f) požadovať spolu s ostatnými riadnymi členmi zvolanie Mimoriadneho valného zhromaždenia Asociácie v súlade s Článkom VII. ods. 3, pričom toto právo prislúcha len riadnym členom Asociácie;
g) počas trvania členstva v Asociácii uvádzať na svojich webových stránkach a ďalších propagačných materiáloch logo Asociácie.


2. Člen Asociácie má nasledovné povinnosti:

a) aktívne sa zúčastňovať činností v orgánoch Asociácie, do ktorých bol zvolený, príp. vymenovaný a na ktoré bol riadne pozvaný;
b) plniť prevzaté úlohy, niesť za ne zodpovednosť a podávať správy o ich výsledkoch kompetentnému orgánu Asociácie;
c) zaplatiť Asociácii členský príspevok riadne a včas v súlade s vystavenou faktúrou. Členský príspevok sa považuje za zaplatený dňom jeho pripísania na bankový účet Asociácie;
d) dodržiavať stanovy, prípadne iné záväzné interné predpisy a rozhodnutia Asociácie;
e) nahlásiť zmeny údajov uvedených v prihláške za člena Asociácie, prípadne v členskom liste;
f) v prípade zániku členstva v Asociácii vrátiť Asociácii certifikát o členstve a odstrániť zo všetkých propagačných materiálov, budov a z webovej stránky logo Asociácie.

 

Článok VI.

Orgány Asociácie


1. Orgánmi Asociácie sú:

a) Valné zhromaždenie;
b) Prezídium;
c) Prezident;
d) Generálny manažér;
e) Dozorná rada

2. Orgány Asociácie rokujú podľa Rokovacieho poriadku.
3. Dôsledkom zániku funkcie zástupcu člena môže byť zánik funkcie člena voleného orgánu Asociácie, o čom rozhoduje dvojtretinovou väčšinou všetkých členov Prezídium.

 

Článok VII.

Valné zhromaždenie


1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Asociácie a tvoria ho všetci riadni členovia Asociácie (Článok 3 ods. 1 písm. a)). Na Valné zhromaždenie možno prizvať aj členov Asociácie podľa Článku 3 ods. 1 písm. b) až d) a fyzické a právnické osoby, ktoré nie sú členmi Asociácie, ak to vyžaduje predmet rokovania, a to na základe rozhodnutia Prezídia.
2. Riadne Valné zhromaždenie zasadá 2-krát ročne. Zvoláva ho Prezident Asociácie po schválení v Prezídiu.
3. Ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina riadnych členov alebo Predseda dozornej rady v rámci výkonu kompetencií Dozornej rady upravených v týchto Stanovách alebo dvojtretinová väčšina členov Prezídia, Prezident Asociácie zvolá Mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najskôr v 10-ty a najneskôr v 30-ty deň od obdržania žiadosti.
4. Riadne a Mimoriadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov Asociácie.
5. Prezident Asociácie zvoláva Náhradné valné zhromaždenie v prípade, že Valné zhromaždenie zvolané podľa ods. 1 až 3 tohto Článku nie je uznášaniaschopné. Náhradné valné zhromaždenie sa koná najneskôr do 24 hodín od zistenia, že pôvodne zvolané Valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných riadnych členov Asociácie; to neplatí v prípade prijímania rozhodnutí o zmene Stanov a o zániku Asociácie.
6. Valné zhromaždenie:

a) schvaľuje stanovy Asociácie, Volebný a Rokovací poriadok a ich zmeny;
b) volí a odvoláva 9 členov Prezídia na funkčné obdobie 3 rokov;
c) volí náhradníkov do Prezídia podľa počtu nimi získaných hlasov vo voľbách do Prezídia na funkčné obdobie 3 rokov;
d) volí a odvoláva 3 členov do Dozornej rady na funkčné obdobie 3 rokov;
e) volí náhradníkov podľa počtu nimi získaných hlasov vo voľbách do Dozornej rady na funkčné obdobie 3 rokov;
f) rozhoduje o zámeroch a politike Asociácie a schvaľuje ich v programovom vyhlásení;
g) schvaľuje rozpočet Asociácie a jeho čerpanie, vrátane výšky príspevkov;
h) zriaďuje a zrušuje hospodárske subjekty Asociácie;
i) schvaľuje správu o činnosti Asociácie;
j) schvaľuje vznik a zánik členstva Asociácie v medzinárodných a národných organizáciách cestovného ruchu;
k) rozhoduje o zlúčení Asociácie s inou organizáciou v oblasti cestovného ruchu a o zániku Asociácie.
l) V prípade rozhodnutia o zániku Asociácie určuje orgán zodpovedný za majetkové vysporiadanie (likvidátora).

 

Článok VIII.

Prezídium Asociácie


1. Prezídium je najvyšším výkonným orgánom Asociácie.
2. Členmi Prezídia sú Prezident, 1. viceprezident, 2. viceprezident a ďalší 6 členovia Prezídia.
3. Členovia Prezídia zvolení v súlade s Článkom VII. ods. 6 písm. b) si na prvom zasadnutí tajnou voľbou nadpolovičnou väčšinou všetkých členov zvolia Prezidenta a dvoch viceprezidentov. V prípade ich nezvolenia, sa voľba opakuje na najbližšom zasadnutí Prezídia Asociácie.
4. V prípade, ak sa Prezident, 1. viceprezident alebo 2. viceprezident písomne vzdá výkonu svojej funkcie, čoho dôsledkom je aj zánik jeho členstva vo volenom orgáne, doplní Prezídium zvyšných členov z náhradníkov a následne zvolí nového Prezidenta, 1. viceprezidenta alebo 2. viceprezidenta spôsobom stanoveným v ods. 3 tohto Článku ich nástupcov;
5. Prezídium je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastní aspoň nadpolovičná väčšina jeho členov.
6. Pracovné porady Prezídia sa konajú minimálne raz za 2 mesiace. Rokovania Prezídia riadi Prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident, prípadne ním poverený člen Prezídia.
7. Prezídium Asociácie najmä:

a) schvaľuje miesto a čas konania Riadneho valného zhromaždenia;
b) vypracúva návrhy zamerania činnosti Asociácie, návrh rozpočtu a predkladá ich na rokovanie Valnému zhromaždeniu;
c) zabezpečuje realizáciu uznesení Valného zhromaždenia;
d) schvaľuje všetky právne úkony predložené Prezidentom alebo Generálnym manažérom;
e) rozhoduje o členstve v Asociácii;
f) rozhoduje o zániku funkcie člena vo volenom orgáne Asociácie v dôsledku zániku funkcie zástupcu Člena v zmysle Článku VI. Ods. 3 Stanov, a to dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov;
g) uskutočňuje výberové konanie na funkciu Generálneho manažéra Asociácie, ktorého má tiež oprávnenie odvolať dvojtretinovou väčšinou všetkých členov;
h) prideľuje úlohy Generálnemu manažérovi v súlade s uzneseniami prijatými orgánmi Asociácie a za účelom plnenia úloh Asociácie;
i) iniciuje zakladanie pracovných skupín, menuje a odvoláva ich predsedov;
j) hospodári s majetkom Asociácie;
k) rozhoduje po predchádzajúcom schválení Dozornou radou o nevyhnutných zmenách rozpočtu, ktorý bol riadne schválený Valným zhromaždením;
l) vykonáva práva a povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom Asociácie;
m) V prípade personálnych zmien v Prezídiu týkajúcich sa súčasne menej ako polovice volených členov, doplní Prezídium na požadovaný počet členov z náhradníkov. Ich menovanie predloží na schválenie na najbližšom zasadnutí Valného zhromaždenia. Ak počet náhradníkov nie je postačujúci, zvolí za dočasného člena Prezídia ktoréhokoľvek riadneho člena Asociácie, a to až do konania najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia. V prípade, ak sa personálna zmena v Prezídiu týka súčasne viac ako polovice volených členov uskutoční sa nová voľba členov Prezídia Valným zhromaždením v súlade s Článkom VII. ods. 6 Stanov.
n) rozhoduje po predchádzajúcom schválení Dozornou radou o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu Asociácie v kalendárnom roku, v ktorom nebol riadne schválený rozpočet Valným zhromaždením podľa Článku VII, ods. 6, písm.g) Stanov, a to do maximálnej výšky 75 % schváleného rozpočtu predchádzajúceho kalendárneho roka (rozpočtové provizórium);

8. V prípade, že sa člen Prezídia písomne vzdá svojej funkcie, výkon jeho funkcie zaniká dňom prerokovania vzdania sa jeho funkcie na najbližšom zasadnutí Prezídia.
9. vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia hospodárskeho subjektu, rozhoduje o organizačných zmenách hospodárskych subjektov, vrátane zmien zakladateľských listín, menuje a odvoláva funkcionárov hospodárskych subjektov a schvaľuje, mení a vypovedá zmluvy o výkone funkcie.


Článok IX.

Prezident Asociácie


1. Prezident Asociácie koná v mene Asociácie a zastupuje ju navonok. Prezidenta v jeho neprítomnosti zastupuje 1. viceprezident, a v prípade jeho neprítomnosti 2. viceprezident, prípadne ním poverený člen Prezídia.

2. Do pôsobnosti Prezidenta Asociácie patrí:

a) zvoláva a riadi zasadnutia Prezídia;
b) predkladá správy a koordinuje prípravu materiálov potrebných pre činnosť a zasadnutia ostatných orgánov Asociácie;
c) koordinuje činnosť členov Prezídia;
d) je zodpovedný za plnenie programových cieľov Asociácie;
e) koná a podpisuje všetky právne úkony Asociácie po ich predchádzajúcom schválení v Prezídiu, a to takým spôsobom, že k názvu Asociácie uvedie označenie svojej funkcie a pripojí svoj vlastnoručný podpis;
f) v prípade, že je potrebné rozhodnúť alebo konať v neodkladnej veci, je oprávnený vyžiadať si vopred per rollam súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Prezídia;
g) schvaľovať zápisy z Valného zhromaždenia a zasadnutia Prezídia;
h) za podmienok určených Stanovami zvolávať Riadne, Mimoriadne a Náhradné valné zhromaždenie.

 

Článok X.

Dozorná rada


1. Dozorná rada je kontrolným orgánom Asociácie. Tvoria ju 3 členovia, volení Valným zhromaždením na obdobie 3 rokov. 

2. Členovia Dozornej rady zvolení v súlade s Článkom VII. ods. 6) písm. d) Stanov si na prvom zasadnutí tajnou voľbou nadpolovičnou väčšinou všetkých členov zvolia Predsedu.
3. V prípade, ak sa Predseda písomne vzdá výkonu svojej funkcie, čoho dôsledkom je aj zánik jeho členstva vo volenom orgáne, doplní Dozorná rada chýbajúceho člena z náhradníkov a následne zvolí nového Predsedu spôsobom stanoveným v ods. 2 tohto Článku;
4. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastní aspoň nadpolovičná väčšina jej členov.
5. Rokovania Dozornej rady riadi Predseda. Zasadnutia Dozornej rady zvoláva najmenej raz ročne.
6. Predseda riadi činnosť Dozornej rady v súlade s rozhodnutiami Valného zhromaždenia, ktorému zodpovedá za svoju činnosť. Predseda Dozornej rady má právo zúčastňovať sa zasadaní Prezídia s právom poradného hlasu.
7. Predseda je oprávnený v rámci výkonu kompetencií Dozornej rady upravených v týchto Stanovách dať po predchádzajúcom schválení v Dozornej rade podnet na zvolanie Mimoriadneho valného zhromaždenia v súlade s Článkom VII. ods. 3 Stanov.
8. Do pôsobnosti Dozornej rady patrí najmä:

a) v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonávať kontrolu hospodárenia a účelného využívania prostriedkov Asociácie pri rešpektovaní zásad hospodárnosti;
b) predkladať správy a odporúčania Valnému zhromaždeniu a Prezídiu;
c) vykonávať previerku účtovníctva a ročných účtovných výkazov;
d) kontrolovať dodržiavanie Stanov, plnenie uznesení Valného zhromaždenia a Prezídia;
e) v prípade personálnych zmien v Dozornej rade týkajúcich sa súčasne menej ako polovice volených členov, doplní Dozornú radu na požadovaný počet členov z náhradníkov. Ich menovanie predloží na schválenie na najbližšom zasadnutí Valného zhromaždenia. Ak počet náhradníkov nie je postačujúci, zvolí za dočasného člena Dozornej rady ktoréhokoľvek riadneho člena Asociácie, a to až do konania najbližšieho zasadnutia Valného zhromaždenia. V prípade, ak sa personálna zmena v Dozornej rade týka súčasne viac ako polovice volených členov uskutoční sa nová voľba členov Dozornej rady Valným zhromaždením v súlade s Článkom VII. ods. 6 Stanov;
f) vyjadrovať sa k návrhu rozpočtu a navrhovať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov;
g) spolurozhodovať s Prezídiom tak o nevyhnutných zmenách rozpočtu, ktorý bol riadne schválený Valným zhromaždením, ako aj v prípade čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu Asociácie v kalendárnom roku, v ktorom nebol riadne schválený rozpočet Valným zhromaždením podľa Článku VII, ods. 6 Stanov písm. g), a to do maximálnej výšky 75 % schváleného rozpočtu predchádzajúceho kalendárneho roka (rozpočtové provizórium);

9. Členovia Dozornej rady sú povinní vykonávať svoje právomoci s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, s ktorými sa oboznámili pri výkone svojej funkcie.
10. V prípade personálnych zmien týkajúcich sa členstva v Dozornej rade platia ustanovenia čl. VIII ods. 7 písm. m) Stanov primerane.

 

Článok XI.

Generálny manažér


1. Výkonným orgánom Asociácie je Generálny manažér, ktorý je plateným funkcionárom. Výšku odmeny Generálneho manažéra schvaľuje Prezídium.

2. Funkcia Generálneho manažéra je obsadzovaná výberovým konaním, ktoré uskutočňuje Prezídium Asociácie. Výsledok konania vyhlasuje Prezident.
3. Generálneho manažéra odvoláva Prezídium dvojtretinovou väčšinou všetkých členov.
4. Generálny manažér najmä:

a) zúčastňuje sa zasadnutí Prezídia, Dozornej rady a Valného zhromaždenia bez práva hlasovať. Tým však nie je dotknuté právo hlasovať ako riadny člen Asociácie vykonávajúci funkciu Generálneho manažéra;
b) predkladá Prezídiu návrhy na personálne zmeny týkajúce sa zamestnancov Asociácie, ktorých činnosť riadi;
c) zabezpečuje plnenie úloh, ktoré mu pridelí Prezídium v súlade s Článkom VIII., ods. 7, písm. h);
d) zabezpečuje administratívne práce Asociácie a riadi ostatných zamestnancov Asociácie;
e) zodpovedá za vedenie evidencie členov Asociácie a prehľadov o platení členských príspevkov;
f) pripravuje materiály na rokovanie orgánov Asociácie, vedie agendu hospodárenia Asociácie, zodpovedá za finančné operácie, tvorbu a dodržiavanie rozpočtu, za archiváciu všetkých dokladov i za ďalšie úlohy v zmysle náplne práce.

5. Generálny manažér je oprávnený zabezpečovať plnenie svojich úloh aj prostredníctvom tretích osôb, a to na základe platne uzatvorených zmlúv na výkon konkrétnej činnosti, po ich predchádzajúcom schválení Prezídiom.


Článok XII.

Hospodárenie Asociácie


1. Asociácia je samostatným hospodárskym subjektom. Hospodári podľa rozpočtu riadne schváleným Valným zhromaždením, resp. Prezídiom a Dozornou radou za podmienok určených Stanovami (tzv. rozpočtové provizórium).

2. Príjmami Asociácie sú najmä:

g) príjmy z riadnych členských príspevkov a mimoriadnych členských príspevkov schválených Valným zhromaždením za účelom plnenia osobitných cieľov Asociácie;
h) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení;
i) príjmy z výnosov zo služieb poskytovaných za úhradu;
j) príjmy z úrokov;
k) príjmy z grantov, projektov a dotácií;
l) príjmy získané činnosťou vykonávanou za účelom dosiahnutia stanovených cieľov Asociácie;
m) z príjmov z prijatých podielov zaplatenej dane z príjmov.

3. Na plnenie jednotlivých úloh je Asociácia oprávnená získať prostriedky aj z verejných zdrojov.
4. Výdavky Asociácie tvoria všetky náklady spojené s jeho činnosťou, ktoré sú vynaložené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Všetky orgány Asociácie sú povinné dbať, aby bol jeho majetok využívaný čo najhospodárnejšie, v súlade s platnými právnymi predpismi a Stanovami. Dar poskytnutý Asociácii na konkrétny účel môže byť použitý na iný účel len so súhlasom darcu, príp. jeho právneho nástupcu.
6. Asociácia zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom; Členovia Asociácie za záväzky Asociácie ani nezodpovedajú, ani neručia.
7. Valné zhromaždenie v prípade zániku Asociácie s likvidáciou rozhodne o vymenovaní likvidátora a výške jeho odmeny. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie sa rozdelí rovným dielom medzi členov Asociácie.

 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia


1. Orgán Asociácie je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov orgánu, ak tieto Stanovy neupravujú inak. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov orgánu, ak tieto Stanovy nestanovujú inak. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Prezidenta, resp. v prípade Dozornej rady Predsedu.

2. Z rokovania každého orgánu Asociácie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje Prezident alebo Predseda Dozornej rady a zapisovateľ.
3. Vo veciach neupravených týmito Stanovami sa postupuje podľa príslušných ustanovení právnych predpisov. V prípade rozporu niektorých ustanovení stanov s platnými právnymi predpismi, stratia tieto ustanovenia účinnosť a budú nahradené ustanoveniami zákonnými. Ak niektoré ustanovenia týchto Stanov nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
4. Asociácia môže zaniknúť:

a) dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia;
b) právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva;
c) zlúčením s iným občianskym združením (právne nástupníctvo).

5. Stanovy schválilo Valné zhromaždenie Zväzu dňa 15.05.2018 v Senci. Týmto dňom nadobúdajú účinnosť.


Znenie stanov, rokovacieho poriadku valného zhromaždenia, rokovacieho poriadku prezídia a volebného poriadku pre voľby do orgánov Asociácie (vnútro asociačné dokumenty) je upravené na základe zmien schválených valným zhromaždením Asociácie dňa 15.5.2018. Nadobudnutím účinností týchto stanov sa zrušujú stanovy vzaté na vedomie MV SR dňa 23.06.2017 pod č. VVS/1-900/90-8268-9.

Bratislava, 15.5.2018

 

 

 

 

 

Projekty AHRSNEDISKVALIFIKUJ SA

ludske zdroje

WellTo

wellto


Prečítajte si viac...