Podmienky ochrany súkromia AHRS

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), so sídlom: Bajkalská 1496/25, 82718 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, IČO: 00623491, zapísaná v evidencií občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

KONTAKT: sekretariat@ahrs.sk | +421 2 582 333 86

2. NA KOHO SA V PRÍPADE DOTAZOV MôŽEM OBRÁTIŤ?

V prípade dotazov alebo otázok k ochrane Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

3. V akých situáciách bude PREVÁDZKOVATEĽ Vaše údaje spracúvať?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené pre daný účel.

Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

Ak ste odosielateľom alebo príjemcom našej korešpondencie Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, najmä pre vedenie evidencie prijatej a odoslanej korešpondencie.

Ak ste dotknutou osobou uplatňujúcou svoje práva, fyzickou osobou, ktorej práva boli dotknuté bezpečnostným incidentom Vaše osobné údaje spracúvame aj preplnenie povinností ustanovených GDPR, najmä evidenciu osobných údajov nevyhnutných na účely plnenia povinností ustanovených GDPR, najmä evidenciu a vybavovanie práv dotknutých osôb a evidenciu bezpečnostných incidentov.

Ak ste osobami relevantnými z hľadiska zaistenia bezpečnosti prevádzkovateľa Vaše osobné spracúvame na účely výkonu nášho oprávneného záujmu, ktorý sa týka našej sieťovej bezpečnosti a inej bezpečnosti na účely plnenia našich zákonných povinností podľa osobitných predpisov. Našim oprávneným záujmom je zaistenie IT bezpečnosti a bezpečnosti sietí.

Ak ste štatutárnym orgánom, zamestnancom alebo zmluvným zástupcom dodávateľa Vaše osobné údaje spracúvame na účely výkonu nášho oprávneného záujmu, ktorý je nevyhnutný na plnenie našich práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi. Naším oprávneným záujmom je spracúvanie osobných údajov kontaktných osôb a komunikácia v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.

Ak ste dodávatelia, odberatelia, zamestnanci a zástupcovia dodávateľov a odberateľov, iné relevantné fyzické osoby Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, najmä pre plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správu účtovných dokladov.

Ak ste uchádzačom o zamestnanie, spracúvame o Vás bežné osobné údaje za účelom výberového konania na určenú pracovnú pozíciu, a to na základe predzmluvných vzťahov, o ktoré ste nás požiadali.

Ak ste členovia alebo zástupcovia, prípadne kontaktné osoby členov, predstavitelia-funkcionári Vaše osobné údaje spracúvame na účely výkonu nášho oprávneného záujmu, ale aj samotných členov na vedení evidencie členov a ich zástupcov a plnení ďalších cieľov a úloh AHRS voči členom, nakoľko AHRS je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou a odbornou organizáciou, ktorej cieľom je obhajovať spoločné záujmy členských subjektov, vykonávajúca vzdelávanie, poradenstvo, a iné činnosti v rozsahu stanov (správa členstva, poskytovanie členských výhod a informácií o udalostiach súvisiacich s AHRS, obsahu a iných výhodách alebo príležitostiach spojených s členstvom v AHRS). AHRS môže tieto informácie použiť aj na to, aby pochopila potreby a záujmy členov s cieľom lepšie prispôsobiť produkty a služby tak, aby vyhovovali potrebám členov. Osobné údaje riadnych členov môžu byť v súlade so stanovami AHRS poskytnuté garantovaným členom, ak nie je možné im poskytnúť anonymné kontaktné údaje člena.

Ak ste členovia AHRS alebo ich zástupcovia Vaše osobné údaje spracúvame na účely výkonu nášho oprávneného záujmu, ktorý sa týka zasielania newslettera a rôznych informácií o činnosti AHRS členom. Našim oprávneným záujmom je výkon marketingu a primerané očakávanie dotknutých osôb na jeho obdržanie.

Ak ste účastníci podujatí Vaše osobné údaje spracúvame na účely výkonu nášho oprávneného záujmu a na plnenie našich práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov nevyhnutnými pre organizovanie konferencií, seminárov a iných podujatí.

Ak ste návštevníkom našej webovej stránky,Vaše osobné údaje spracúvame za účelom výkonu nášho oprávneného záujmu pre zabezpečenie funkčnosti webovej lokality, sledovanie návštevnosti a základných štatistík. Našim oprávneným záujmom je zaistenie funkčnosti web stránky a zisťovanie štatistík na účely zvyšovania kvality poskytovaných služieb. (odporúčame súhlas).

Ak ste nominovaní v súťaži Hotelier roka, Vaše osobné údaje spracúvame na účely Vašej účasti v súťaži na základe Vašej akceptácie podmienok a štatútu súťaže, a to na právnom základe zmluvného vzťahu.

Výlučne na základe Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

Ak ste účastníci podujatí organizovaných prevádzkovateľom Vaše osobné údaje spracúvame na účel zdokumentovania priebehu podujatia a prezentácií činnosti prevádzkovateľa na účely vytvárania, ukladania a zverejňovania fotografií alebo videozáznamov na účely zdokumentovania priebehu podujatia.

Ak ste ako nečlenovia, či záujemcovia požiadali o zasielanie newslettera a rôznych informácií o činnosti AHRS a jej členov prostredníctvom našej webovej stránky a potvrdili Vašu e-mailovú adresu (dvojitý opt-in) pre zasielanie newslettera na Vašu e-mailovú adresu.

Ak ste hlasujúci v súťaži Hotelier roka Vaše údaje spracúvame na účely organizovania súťaže, evidencie hlasujúcich, zlosovania výhercov.

4. SPOLOČNÍ PREVÁDZKOVATELIA

Prevádzkovateľ AHRS pri organizovaní konferencie Jarné a Jesenné stretnutie HOREKA spolupracuje s vydavateľom Mafra Slovakia, a.s. Mafra Slovakia, a.s. zbiera osobné údaje a spracúva ich vo svojich automatizovaných aj neautomatizovaných systémoch, pričom ich následne poskytuje nielen AHRS ako spoločnému prevádzkovateľovi ale aj iným príjemcom.

Obaja spoloční prevádzkovatelia sú povinní poskytovať dotknutým osobám informácie podľa čl. 13 a 14 GDPR. Dotknuté osoby si môžu svoje práva podľa bodu 10. týchto Podmienok ochrany súkromia uplatniť u oboch spoločných prevádzkovateľov.

5. Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Spracúvame o Vás nasledovné osobné údaje:

Ak ste odosielateľom alebo príjemcom našej korešpondencie spracúvame o Vás bežné osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, obsah zásielky (predmet), emailová adresa.

Ak ste dotknutou osobou uplatňujúcou svoje práva, fyzické osoby, ktorých práva boli dotknuté bezpečnostným incidentom spracúvame o Vás bežné osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby či bezpečnostný incident.

Ak ste inými osobami relevantnými z hľadiska zaistenia bezpečnosti prevádzkovateľa spracúvame o Vás bežné osobné údaje potrebné na zaistenie sieťovej bezpečnosti a inej bezpečnosti u prevádzkovateľa, najmä logy, IP adresy.

Ak ste štatutárnym orgánom, zamestnancami alebo zmluvní zástupcovia spracúvame o Vás aj bežné osobné údaje, najmä osobné údaje potrebné na plnenie povinností z dodávateľskej / odberateľskej zmluvy – meno, priezvisko, pozícia, kontaktné údaje.

Ak ste dodávateľom, odberateľom, zamestnancami alebo zástupcami dodávateľa alebo odberateľa, prípadne inou relevantnou fyzickou osobou,spracúvame o Vás bežné osobné údaje, najmä meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu, výška pohľadávky/záväzku, iné údaje nevyhnutné na riadne vedenie účtovnej agendy.

Ak ste uchádzačom o zamestnanie, spracúvame o Vás bežné osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci Vášho motivačného listu, životopisu, počas výberového konania a/alebo iných podkladov.

Ak ste členovia alebo zástupcovia, prípadne kontaktné osoby členov, predstavitelia-funkcionári, spracúvame o Vás bežné osobné údaje najmä titul, meno, priezvisko, firma – zamestnávateľ, adresa, kontaktné údaje (telefóne číslo, fax, e-mail), iné nevyhnutné na dosiahnutie účelu.

Ak ste účastníci podujatí organizovaných prevádzkovateľom spracúvame o Vás bežné osobné údaje vo forme fotografií, videozáznamu.

Ak ste členovia alebo ich zástupcovia spracúvame o Vás bežné údaje, najmä meno, priezvisko, pozícia, kontaktné informácie (email, telefón).

Ak ste nečlenovia ako záujemcovia o zasielanie newslettera spracúvame o Vás bežné osobné údaje, najmä meno, priezvisko, pozícia, kontaktné informácie (email, telefón).

Ak ste účastníci súťaže Hotelier roka spracúvame o Vás bežné údaje, najmä: meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje (emailová adresa, tel. č.), pracovná pozícia, zamestnávateľ, fotografia.

Ak ste hlasujúci v súťaži Hotelier roka, spracúvame o Vás bežné osobné údaje, najmä meno, priezvisko, kontaktné údaje.

Ak ste účastníci podujatí spracúvame o Vás bežné osobné údaje najmä: titul, meno, priezvisko, firma – zamestnávateľ, adresa, telefóne číslo, e-mail, evidenčné číslo člena, preferencie stravy.

Ak ste návštevníkom našej webovej stránky spracúvame o Vás bežné osobné údaje, najmä online identifikátory, najmä IP adresa, logy, prezývka (nick), lokalita, druh zariadenia.

6. Po akú dobu budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie uvedených účelov. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, spracúvame osobné údaje len počas trvania tohto súhlasu. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

7. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Spracúvame najmä údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce alebo nám ich poskytla iná osoba z Vašej organizácie alebo sme sa o nich dozvedeli z verejných registrov.

8. Kto je príjemcom osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

v nevyhnutnom rozsahu našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvných vzťahov najmä: poskytovateľovi služby emailového servera, poskytovateľovi elektronickej schránky, externým SZČO partnerom, poskytovateľovi úložiska, externej účtovníckej firme, poskytovateľovi webhostingu, poskytovateľovi služieb email marketingu, poskytovateľovi správy IT, mediálnemu poradcovi, mediálnym partnerom a iným médiám v rámci propagácie AHRS a jej aktivít, externému fotografovi, poskytovateľovi technického zabezpečenia hlasovania v súťaži Hotelier roka, prípadne iným príjemcom nevyhnutným na poskytnutie služby;

v nevyhnutnom rozsahu iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).

9. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje v niektorých situáciách poskytujeme do tretích krajín mimo EÚ, najmä do USA.

Prevádzkovateľ v rámci niektorých IS používa webové úložisko Dropbox. Táto on-line služba na zdieľanie a zálohovanie súborov má serveri umiestnené v USA, pričom prevádzkovateľ služby sa zaväzuje, že ochranu osobných údajov zabezpečuje na úrovni ako sa požaduje v rámci EÚ a je v režime EÚ – USA Privacy Shield:

10. Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?

právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.

právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

právo na výmaz – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • v minulosti ste nám na spracúvanie poskytli súhlas, ktorý odvoláte a my zároveň nie sme oprávnený spracúvať predmetné osobné údaje bez Vášho súhlasu;
 • namietate voči spracúvaniu vykonávanom v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo
 • namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Členského Štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.

právo na obmedzenie spracúvania – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe

 • vášho súhlasu alebo
 • je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,

a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o výkon práva, je povinná Prevádzkovateľovi preukázať svoju totožnosť.