Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Duálne vzdelávanie

Čo prináša duálne vzdelávanie zamestnávateľovi?

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka.

pic50

DUÁLNE VZDELÁVANIE je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou. uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len osvedčenie). Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie.

OSVEDČENIE zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie žiakom, s ktorými zamestnávateľ uzatvorí učebnú zmluvu podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zmluvnej spolupráce s vybranou strednou odbornou školou vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z..

SPÔSOBILOSŤOU ZAMESTNÁVATEĽA poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania sa myslí najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň sa ňou rozumie aj zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym vzdelávacím programom, vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre systém duálneho vzdelávania.

AK TO VYŽADUJE charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak pripravuje, môže sa odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce určenom zamestnávateľom (servis alebo montáž u odberateľa, poskytovanie služieb zákazníkovi a pod., pričom zamestnávateľ dodržiava podmienky výkonu praktického vyučovania v súlade s platnou legislatívou.

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE žiaka u zamestnávateľa sa vykonáva formou odborného výcviku alebo odbornej praxe, ktoré sú organizované ako odborný vyučovací predmet praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre systém duálneho vzdelávania. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora. Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru a vykonáva sa pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora. Praktické vyučovanie žiakov formou odborného výcviku sa vykonáva v odboroch štúdia, v ktorých žiak získa výučný list. Odborná prax sa vykonáva v odboroch, v ktorých žiak získa iba maturitné vysvedčenie.

Tento systém vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.

Duálne vzdelávanie

Viac o duálnom vzdelávaní a benefitoch pre zamestnávateľa.

SPRIEVODCA SYSTÉMOM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA PRE ZAMESTNÁVATEĽA

MANUÁL DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

(Podrobný manuál – pre strednú odbornú školu, zriaďovateľa SOŠ a zamestnávateľa)

 

Ako sa môžete zapojiť do duálneho vzdelávania?

Zapojenie nie je zložité. Tu si pozrite ako na to. 

V prípade otázok alebo nejasností môžete kontaktovať:

Ing. Peter Fečík

0908/971025, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Republiková únia zamestnávateľov
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava 5 www.ruzsr.sk

Dôležité termíny

Bežný proces - v súlade so zákonom č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave

Tlačivá na stiahnutie nájdete tu

 

 V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť a radi Vám pomôžeme.

 

Prečo systém duálneho vzdelávania:

protect-business1. Získate vyššiu odbornú pripravenosť zamestnancov, reálne kopírujúcu Vaše požiadavky
2. Ušetríte náklady na nábor zamestnancov (pracovné agentúry)
3. Ušetríte náklady na rekvalifikáciu zamestnancov
4. Získate možnosť vyberať si v prípade potreby nových zamestnancov
5. Zvýšite lojalitu Vašich zamestnancov
6. Znížite mieru fluktuácie
7. Zlepšíte pracovné návyky zamestnancov
8. Zlepšíte imidž Vašej firmy
9. Zlepšíte firemnú kultúru
10. Posilníte spoločenský status Vašej firmy
11. Zlepšíte pozitívne vnímanie Vašej firmy v regióne
12. Zvýšite stabilitu Vašej firmy
13. Zvýšite záujem nových odberateľov
14. Zvýšite zisky Vašej firmy

Viac informácií získate tu. 

RSOV