Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

WellTo - všetko o projekte

Projekt je realizovaný prostredníctvom programu Erasmus +, v oblasti KA3 – Support for Policy Reform

OFFICIAL LOGO WELLTO

Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development (WellTo)

Kľúčová aktivita ERASMUS+ KA3 - Podpora reformy politiky

Názov projektu: Súčasní partneri pre budúci rozvoj zručností v oblasti cestovného ruchu v oblasti cestovného ruchu (WellTo)

Spoločné kvalifikácie v odbornom vzdelávaní a príprave

Č.p.: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ

Názov projektu: Súčasní partneri pre budúci rozvoj zručností v oblasti cestovného ruchu v oblasti cestovného ruchu (WellTo)

Globálny súčasný trh so zdravím čelí novým výzvam. Skutočná revolúcia sa odohráva za posledných 20 rokov, ktorá sa ešte neskončila. Je veľmi dôležité primerane reagovať na túto výzvu, najmä pre EÚ ako hlavnú turistickú destináciu. Hlavnou výzvou v ďalšom rozvoji wellness cestovného ruchu v reakcii na rastúci záujem turistov, ako aj dopyt po wellness balíkoch, ktoré zahŕňajú rôznorodosť služieb, je dostupnosť kvalifikovaného personálu. Prieskum realizovaný pre prípravu návrhu projektu ukázal, že systémy odborného vzdelávania a prípravy v Bulharsku, Slovinsku, Lotyšsku a na Slovensku ponúkajú obmedzený počet kvalifikácií v oblasti wellness turistiky, bez ohľadu na to, že vo všetkých týchto krajinách sa podsektor rozvíja a rastie.

Hlavné ciele projektu:

 • navrhnúť spoločnú kvalifikáciu - administrátor správcu wellness centra, ktorý primerane odráža súčasné a strednodobé potreby subsektora z hľadiska vedomostí, zručností a kompetencií;
 • poskytovať spoločné štandardy kvality pre vykonávanie kvalifikácií počas školského a praktického vzdelávania;
 • zabezpečiť efektívnu spoluprácu medzi školami odborného vzdelávania a prípravy a spoločnosťami zaoberajúcimi sa wellness cestovným ruchom pri plánovaní, organizácii, poskytovaní, uznávaní a certifikácii WBL, ktoré sú zahrnuté v rámci nadnárodnej mobility;
 • vytvoriť podmienky pre oficiálne uznanie spoločnej kvalifikácie v partnerských krajinách,
 • zabezpečiť predpoklady pre trvalo udržateľnú spoločnú realizáciu kvalifikácií v partnerských krajinách a mimo partnerstva.

Hlavnými cieľovými skupinami projektu sú: stredné odborné školy v oblasti cestovného ruchu; Wellness cestovné kancelárie; Odvetvové organizácie cestovného ruchu; Učitelia odborného vzdelávania a prípravy a interní školitelia v sektore; Študenti OVP; Národné kvalifikačné orgány mimo partnerstva.

Realizácia navrhovaného projektu pozitívne prispeje k:

 • Posilnenie prepojenia medzi OVP a skutočnými potrebami trhu práce
 • Posilnenie podpory podnikov pri poskytovaní praktického vzdelávania (Work based learning – WBL)
 • Rozvoj vzájomnej dôvery medzi všetkými partnermi s cieľom zabezpečiť lepšiu transparentnosť, porovnateľnosť a vzájomné uznávanie kvalifikácie
 • Dosiahnutie lepšie zosúladených potrieb špecifických zručností s potrebami trhu práce v krajinách / regiónoch zúčastňujúcich sa na partnerstve
 • Zvýšenie zamestnateľnosti učiacich sa v odbornom vzdelávaní a príprave prostredníctvom kvalitnejšieho učenia sa na pracovisku a možností účasti na mobilitách
 • Vytvorenie regionálnej, ako aj nadnárodnej siete, ktorá umožní mobilitu učiaceho sa
 • Zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania a prípravy (OVP)
 • Poskytovanie študentom odborného vzdelávania a prípravy vo wellness cestovnom ruchu kvalitné a špecifické zručnosti, vedomosti a kompetencie, ktoré dokážu zvýšiť konkurencieschopnosti podnikov, a na druhej strane uľahčiť potenciálnej pracovnej sile, aby sa primerane prispôsobila trhu práce
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora cestovného ruchu prostredníctvom zabezpečenia vysoko kvalifikovaných zručností absolventov OVP zodpovedajúcich potrebám odvetví.

Hlavné cieľové skupiny projektu:

 1. Stredné odborné školy v oblasti cestovného ruchu;
 2. Wellness turistické spoločnosti;
 3. Sektorové organizácie cestovného ruchu;
 4. Učitelia odborného vzdelávania a prípravy a interní školitelia v sektore;
 5. Študenti v odbornom vzdelávaní a príprave;
 6. Národné kvalifikačné orgány mimo partnerstva.

Očakávaný dopad projektu:

 • Posilniť prepojenie medzi odborným vzdelávaním a prípravou a skutočnými potrebami trhu práce
 • Posilniť podporu podnikov pri poskytovaní praktického vzdelávania
 • Rozvoj vzájomnej dôvery medzi všetkými partnermi s cieľom zabezpečiť lepšiu transparentnosť, porovnateľnosť a vzájomné uznávanie rozvinutej kvalifikácie
 • Dosiahnuť lepšie zosúladenie potrieb špecifických zručností s potrebami trhu práce v krajinách / regiónoch zúčastňujúcich sa na partnerstve
 • Zvýšiť zamestnateľnosť učiacich sa v odbornom vzdelávaní a príprave prostredníctvom učenia sa na pracovisku a možností mobility (prax v zahraničí prostredníctvom EÚ vzdelávacích projektov)
 • Vytvoriť regionálnu, ako aj nadnárodnú sieť, ktorá umožní mobilitu učiaceho sa
 • Zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy
 • Poskytovať študentom odborného vzdelávania a prípravy vo wellness cestovnom ruchu kvalitné a špecifické zručnosti, vedomosti a kompetencie, ktoré dokážu zmierniť zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a na zároveň uľahčiť cielenú potenciálnu pracovnú silu, aby sa primerane prispôsobili trhu práce
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora cestovného ruchu prostredníctvom zabezpečenia vysoko kvalifikovaných zručností absolventov OVP zodpovedajúcich potrebám odvetví

Z výsledkov projektu budú priamo profitovať nasledujúce skupiny:

* Poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy:

 • Zvýšenie informovanosti o podnikateľských potrebách z hľadiska zručností a kompetencií v sektore cestovného ruchu;
 • Zlepšenie zručností a kompetencií na navrhovanie a poskytovanie učebných osnov v oblasti wellness cestovného ruchu napr. spolupráca s podnikateľskými a verejnými orgánmi, aktívna spolupráca medzi učiteľmi a mentormi spoločností,
 • Vypracovaný profesionálny profil s cieľom poskytovať vysokokvalitné vyučovanie a prijímať nové metódy a nástroje, čím prispieva k rozvoju inštitucionálneho a WBL systému

* Študenti odborného vzdelávania a prípravy:

 • Vysoká úroveň pracovných skúseností počas praktického vzdelávania a tým ľahší prístup na trh práce
 • Rozvoj medzinárodných kompetencií prostredníctvom období mobility zahrnutých v kvalifikačnom programe
 • Podpora mobility po ukončení štúdia prostredníctvom uznania kvalifikácie 

*Obchodní partneri:

 • Zvýšená úroveň kompetencií na vedenie praktického vzdelávania v oblasti wellness cestovného ruchu prostredníctvom aktívnej podpory sprostredkovateľov praktického vzdelávania a spolupráce so sektorom vzdelávania
 • Podpora pri rozvoji častí kvalifikácií praktického vzdelávania
 • Podpora v spolupráci s poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy s cieľom poskytovať programy odborného vzdelávania a prípravy, ktoré zodpovedajú potrebám podnikov

* Verejné orgány:

 • Zvýšenie kompetencií na podporu ​​aktuálneho a relevantného praktického vzdelávania (na úrovni školy a spoločnosti)
 • Zvýšenie kapacity pri iniciovaní a realizácii spoločných akcií s odborným vzdelávaním a prípravou a podnikateľským sektorom zameraných na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na miestnej / regionálnej úrovni
 • Zvýšenie informovanosti o tom, ako budovať dlhodobé partnerstvá v oblasti vzdelávania a podnikania s cieľom podporiť hospodársku prosperitu.

* Sociálni partneri:

 • Zvýšené povedomie o význame podpory spolupráce medzi sektorom vzdelávania a podnikaním s cieľom zabezpečiť komplexné a aktuálne odborné vzdelávanie a prípravu v oblasti praktického vzdelávania
 • Uznanie praktických príležitostí na ovplyvnenie systému OVP prostredníctvom priameho vstupu vo vývoji produktov zameraných na podporu praktického vzdelávania v oblasti wellness cestovného ruchu

* Všetky vyššie uvedené skupiny:

 • Zlepšenie vedomostí, zručností a spôsobilostí v štruktúrovanej spolupráci zainteresovaných strán zameranej na realizáciu spoločných akcií a projektov na zlepšenie odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom budovania a implementácie vysokokvalitného systému praktického vzdelávania na miestnej / regionálnej úrovni.

Koordinátor projektu:

 1. Institute for Training of Personnel in International Organisations, Bulharsko - súkromná nezisková organizácia - so štatútom Združenia.

Partneri projektu:

 1. Al Maks Ltd. – Bulharsko, súkromná spoločnosť prevádzkujúca hotelové služby
 2. Národná agentúra pre odborné vzdelávanie a prípravu, Bulharsko
 3. Inštitút Slovinskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu, Slovinsko
 4. Obchodná komora Savinjska-Šaleška, Slovinsko
 5. Školské centrum Velenje, Slovinsko – poskytovateľ OVP
 6. Národné centrum pre vzdelávanie (VISC), Lotyšsko
 7. Konfederácia zamestnávateľov Lotyšsko
 8. Kuldiga Technologická a turistická technická škola, Lotyšsko - poskytovateľ OVP
 9. Štátny inštitút odborného vzdelávania – ŠIOV, Slovensko – štátna vzdelávacia autorita
 10. Asociácia hotelov a reštaurácii Slovenska - AHRS, Slovensko – zamestnávateľský zväz
 11. Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany, Slovensko - poskytovateľ OVP
 12. Federálny inštitút pre odborné vzdelávanie a prípravu, Nemecko - štátna vzdelávacia autorita 

Trvanie projektu: október 2018 – september 2020

Prezentácia WellTo Projekt na stiahnutie - tu.