Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky

Konzultačný workshop WellTo

Konzultačný workshop v oblasti odborného vzdelávania sa uskutočnil 28. 11. 2019 v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline.

Jeho účastníkmi boli zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, odborníci zo stredných odborných a vysokých škôl a zástupcovia zamestnávateľov, poskytujúcich wellness služby. Obsahom konzultačného workshopu bolo oboznámiť zainteresovaných partnerov s výstupmi, ktoré boli zistené v rámci realizácie projektu „Budúci rozvoj zručností v oblasti wellness turizmu – WellTo“.

Generálny manažér AHRS Marek Harbuľák na úvod uviedol aktivity a ciele AHRS v oblasti odborného vzdelávania a dôležitosť výstupov tohto projektu nielen v  odbornom, ale aj celoživotnom vzdelávaní. V ďalšej časti workshopu generálnym manažér prezentoval zistenia z národného prieskumu medzi zamestnávateľmi a poskytovateľmi wellness služieb. Tie boli porovnané s prieskumom a zisteniami z ďalších krajín, ktoré na realizácií projektu participujú, a tými sú Bulharsko, Slovinsko a Lotyšsko.

Zástupkyňa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, odboru Európskych politík Monika Drinková predstavila metodiku prípravy spoločného, tzv. medzinárodného profilu Administrátora wellness centra, a vypracovanie  5 modulov, ktoré vzišli z prípravy tzv. spoločného učebného plánu.

Zástupcovia Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch v ďalšej časti workshopu prezentovali svoj návrh na implementáciu výstupu z projektu v existujúcich podmienkach odbornej prípravy na Slovensku. Riaditeľ Hotelovej akadémie v Piešťanoch Ladislav Blaškovič na úvod vysvetlil, že hoci je cieľom projektu vytvorenie nového učebného programu, v podmienkach odborného vzdelávania v skupine odborov so zameraním na cestovný ruch, bol identifikovaný študijný odbor Hotelová akadémia ako prienikový odbor, ktorý do značnej miery zohľadňuje požiadavky vyplývajúce z výstupov tohto konkrétneho projektu.

Pedagogička Elena Sklárová z tejto hotelovej akadémie oboznámila prítomných s obsahom jednotlivých modulov a ich prienik so Školským vzdelávacím programom Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera. Z tejto analýzy vyplýva, že je potrebné definovať a pripraviť nový predmet - wellness služby, ktorý by mal byť následne, v ďalšej etape projektu, testovaný v rámci mobilít študentov.

Diskusia po skončení prezentácií bola veľmi aktívna. Jej cieľom bolo získať spätnú väzbu k prezentovaným informáciám a výstupom, ktoré by mohli byť zapracované do ďalšej časti projektu. Prítomní účastníci ocenili workshop a potvrdili potrebu odbornej prípravy študentov v oblasti wellness služieb na Slovensku.

consultation workshop- introduction1consultation workshop-presentation1

                     introduction                                                                                         presentation

group disscussion1

group discussion