Zmeny v organizačnej štruktúre Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska

AHRS

Novým generálnym manažérom Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) je od 1. februára 2024 Martin Novotný. Ten na tejto pozícii preberá výkonnú a odbornú agendu  súčasného prezidenta asociácie, Mareka Harbuľáka. Štatutárom asociácie sa zároveň, po novom, v zmysle stanov organizácie, stáva 1. viceprezident AHRS, Patrik Bočkay.

Členovia Prezídia AHRS vyjadrili novému generálnemu manažérovi, Martinovi Novotnému, svoju plnú podporu. „Dôveru vedenia si veľmi vážim. Mojím cieľom je naďalej rozvíjať AHRS ako silnú profesijnú organizáciu, ktorá je hybnou silou pre rozvoj domáceho HoReCa sektora, a tiež priniesť viac hrdosti všetkým profesionálom v tomto sektore pri budovaní hodnôt vo svojich podnikoch,“ konštatuje Novotný. Ten na pozícii generálneho manažéra oficiálne dočasne nahrádza prezidenta AHRS, Mareka Harbuľáka, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie počas výkonu funkcie štátneho tajomníka na novovznikajúcom Ministerstve pre cestovný ruch a šport SR. Členovia asociácie mu pri tejto príležitosti poďakovali za viac ako 13-ročné pôsobenie v organizácii, vykonanú prácu a reprezentáciu hotelierov a gatro podnikov doma i v zahraničí. „Pôsobenie v asociácii ma obohatilo nielen profesijne, ale predovšetkým o množstvo osobných kontaktov s členmi, zamestnávateľmi v cestovnom ruchu, ale aj  iných odvetviach. S Martinom Novotným zdieľame nielen rovnakú vášeň pre hotelierstvo a gastronómiu, ale aj množstvo spoločných kontaktov. V novej pozícii mu preto prajem, aby sa mu darilo rozširovať tieto partnerstvá a s ich pomocou napĺňať všetky úlohy a ciele AHRS,“ zdôrazňuje Harbuľák.

Medzi kľúčové priority nového generálneho manažéra AHRS patrí predovšetkým aktívna účasť na sociálnom dialógu v záujme prijímania legislatívnych opatrení, ktoré zabezpečia rozvoj domáceho HoReCa sektora, podpora aktivít zameraných na zvyšovanie kvality služieb v hoteloch a reštauráciách na Slovensku, ako aj rozvoj inovácií a udržateľných riešení v gastre a hotelierstve, vrátane iniciatív na zníženie environmentálnych dopadov. K hlavným oblastiam záujmu aj naďalej patrí aj oblasť vzdelávania a odbornej prípravy žiakov stredných škôl. „V najbližšom období chceme ešte viac zintenzívniť spoluprácu zamestnávateľského sektora s jednotlivými strednými odbornými školami v sektore, a tak zabezpečiť rozvoj programov na odbornú prípravu a vzdelávanie pre žiakov, ale aj zamestnancov v hotelovom a reštauračnom sektore s dôrazom na duálne vzdelávanie,“ vysvetľuje generálny manažér AHRS, Martin Novotný. Ambíciou nového vedenia asociácie je aj efektívna digitálna transformácia a modernizácia sektora.

AHRS je najsilnejšie a najväčšie profesijné združenie, ktoré zastupuje už viac ako štyristo zamestnávateľov z oblasti HoReCa na Slovensku. Poslaním asociácie je budovanie férového podnikateľského prostredia, hájenie záujmov zamestnávateľov v oblasti gastra a hotelierstva, komunikácia s vládou a samosprávou, a tiež aktívna spolupráca so slovenskými a medzinárodnými partnermi s cieľom zabezpečiť rozvoj domáceho sektora. „Krízy, ktoré náš sektor v uplynulých rokoch postretli potvrdili, že funkčný odborný dialóg zamestnávateľského sektora s vládou je kľúčový. Jedine spolupráca môže zabezpečiť prijímanie zákonov, ktoré budú v prospech rozvoja našej krajiny, HoReCa sektora, jednotlivých podnikov, ako aj ich zamestnancov,“ dodáva Novotný.

Mgr. Martin Novotný je členom Prezídia AHRS. Roky tiež pôsobil ako člen Predstavenstva Oblastnej organizácie cestového ruchu Regiónu Vysoké Tatry. Od roku 2014 je tiež aktívny v Združení cestovného ruchu Vysoké Tatry – aktuálne na pozícii podpredsedu predstavenstva. Martin Novotný bude zároveň nominovaný do orgánov Republikovej únie zamestnávateľov, kde bude zastupovať nielen Asociáciu, ale jaj ďalšie profesijné organizácie, ktoré sú združené vo Zväze cestovného ruchu SR.

(V Bratislave, 1. 2. 2024)

Zdieľať článok:

Neprehliadnite