Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily Q2 2024

Nedostatkové pozície kuchár

Metodika identifikácie zamestnaní  s nedostatkom pracovnej sily (ďalej len „nedostatkové profesie“)

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len “ústredie“) má v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov pôsobnosť identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v samosprávnych krajoch za kalendárny štvrťrok a zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam týchto zamestnaní do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku. Uvedený zoznam slúži výlučne pre účel zrýchleného postupu zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorý si podávajú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Obsah len pre členov AHRS

Staň sa členom AHRS a získaš neobmedzený prístup k tomuto obsahu, užitočným informáciám a ďalším výhodám.

Zdieľať článok:

Neprehliadnite